A jó és alázatos szívűek, akik örömmel vagy békén fogadják a megpróbáltatást és bántalmakat, megkezdik a mennyországot már itt a földön; a haragtartók viszont boldogtalanok, gondterhes a homlokuk, a szemük mindenkit elnyeléssel fenyeget.

A Szent Szűz kétszer szült minket: a megtestesülésben és a kereszt alatt, tehát kétszeresen is anyánk.

A Szentlélek megtelepszik az igazak lelkében, mint galamb a fészkében. A tiszta lélekben költi a jó vágyakat, ahogy a madár költi fiókáit.

Amikor összes cselekedeteinket bemutatjuk Istennek, még a jobbak közt is kevés lesz igazán kedves előtte; hiszen annyi tökéletlenség, annyi önszeretet, emberi tekintet, érzéki öröm, viszontszolgálatra váró titkos igény keveredik bele! Látszatra jók, de csak látszatra, mint a gyümölcs, amely sárgább és érettebb a többinél, de csak azért, mert férges.

Azt gondolom, hogy a Szent Szűznek csak a világ végén lesz nyugta, mert amíg a világ tart, mindenfelé hívják őt… A Szent Szűz olyan, mint egy sokgyermekes édesanya. Folyton azzal van elfoglalva, hogy egyiktől a másikhoz menjen.

Egész nap dolgoznunk kell rajta, hogy Krisztus Urunk látogatását kiérdemeljük. Hányszor kellene megalázkodnunk, amikor látjuk, hogy mások a szent asztalhoz mennek, mi pedig ki sem mozdulunk a helyünkről!

Egész vallásosságunk csalás, erényeink álomképek, és csupán képmutatók vagyunk Isten szemében, ha nincs meg bennünk mindenki iránt az egyetemes szeretet, legyenek testvéreink jók vagy rosszak, szegények vagy gazdagok, ártsanak nekünk vagy tegyenek jót velünk.

Két hang van az emberben: az angyal hangja és az állat hangja. Az angyal hangja az ima, az állaté a bűn…

Minden jócselekedet együttvéve sem ér föl a szentmiseáldozattal; mert a jócselekedet az ember műve, a mise pedig Isten műve.

Nem Isten kárhoztat el bennünket, hanem önmagunkat kárhoztatjuk el bűneink által. A kárhozottak nem vádolják Istent; saját magukat vádolják. Azt mondják: „Saját hibámból veszítettem el Istent, lelkemet és a mennyországot.”

Semmi sem olyan megszokott a keresztények körében, minthogy ezt mondják: „Istenem, szeretlek” – és talán semmi sem ritkább, mint Isten igazi szeretete.

Tudjátok, hogyan ismerhetitek fel lelketek igazi állapotát, s hogyan leplezhetitek le szívetekben az irigység rejtett, átkozott bűnét? Legyetek alázatosak! A gőg elrejti, az alázat viszont felfedi a hibát.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/6

 

A fiatal életében rendkívüli az a nap, amikor meggyőződik arról, hogy Krisztus az egyetlen barát, akiben nem csalódik, akire mindig számíthat.

A gyermek neveléséhez nemcsak áldozatokra van szükség. Fontos a bölcsesség is – hogy áldozatos törekvéseinkkel az igazi szeretetre neveljük őket. Az igazi szeretetre nevelünk akkor is, ha a gyermek elé követelményeket állítunk; de ezt csak akkor tehetjük eredményesen, ha szeretjük őket. És csak akkor, ha magunkkal szemben is képesek vagyunk követelményeket állítani.

A hit – benső fényének köszönhetően – teljes mélységében feltárhatja mindannak jelentését, ami a tudományos elemzés számára érthetetlennek, sőt egészen abszurdnak tűnik; ilyen például a halál,a szenvedés és a rossz.

A munka – minden munka – célja maga az ember, aki arra hivatott, hogy munkája által szüntelenül növekedjék, tökéletesedjék, és fokozatosan elmélyítse személyiségét. Nem szabad elfelejtenünk – és ezt különösen hangsúlyozni szeretném –, hogy a munka van „az emberért”, és nem az ember „a munkáért”.

Az evangélium nem ígér könnyű sikereket. Senkinek nem ígér kényelmes életet. Igényekkel lép fel.

Az nem baj, hogy az ember jobban akar élni, de az már hiba, hogy a jobb életet olyan életstílusnak tulajdonítja, amely a birtoklásra, s nem a létezésre irányul; amikor többet akar birtokolni, nem azért teszi, hogy többé váljon, hanem azért, hogy az élvezet töltse be az életét. Ezért inkább olyan életstílust kell kialakítani, amelynek elemei az igaz, a szép és a jó keresése, valamint az emberekkel alkotott közösség a közös fejlődés érdekében.

Európa új korszak küszöbéhez érkezett, amelyben az egységet sürgető felszólítás korunk egyik legszembetűnőbb jelensége. Felhívás ez a különböző Egyházakhoz, hogy keressék az egymással való kiengesztelődést.

Lukács evangélista azt mondja Máriáról, hogy amikor meghallotta Gábor angyal üdvözletének szavait, „zavarba jött és gondolkodni kezdett a köszöntés értelmén”. (vö. Lk 1,29) Máriának ez a gondolkodása a rózsafüzér ima mintaképe. A rózsafüzér az „Angyali üdvözlet” szerelmeseinek imája. Azok, akik a rózsafüzért imádkozzák, értelmükkel és szívükkel Mária gondolkodásához társulnak: gondolkodnak a „köszöntés értelmén”.

Ne vesztegessétek el az időt az idősebbek terméketlen elítélésével, hanem inkább tudatosan kerüljétek az általuk elkövetetett hibákat!

Ó. Mária, Édesanyánk, aki ismered az Egyház és a világ szenvedéseit és reményeit, segítsd gyermekeidet a mindennapi élet elkerülhetetlen próbatételei között! Eszközöld ki számunkra, hogy közös erőfeszítéseink által megakadályozhassuk a sötétség győzelmét a világosság fölött! Ó, Megváltásunk Hajnalcsillaga, Rád bízzuk utunkat az új évezred kezdetén, hogy a Te vezetésed alatt minden ember találjon rá Krisztusra, a világ Világosságára, a mi egyetlen Üdvözítőnkre, aki az Atyával és a Szentlélekkel uralkodik örökkön, örökké. Ámen.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/10

A családot járja át egészen a Lélek, amely mosolyogva tud lemondani önmagáról, mosolyogva tudja mindig és egészen föláldozni önmagát.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/11/A szent keresztségben újjászületve mi is viszonozzuk a hivatásunkból kapott kegyelmet, hogy követhessük Szeplőtelen Szűzanyánkat. Szenteljük magunkat rendíthetetlenül Isten ismeretének, hogy mindjobban megismerjük, szolgáljuk és szeressük Őt.

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/05/
Aki szeretni kezd, annak készen kell állnia a szenvedésre.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/03/
Egyre nagyobb szükségét érzem annak, hogy mind nagyobb bizalommal átadjam magam az Isteni Irgalomnak, és hogy reményemet csak Istenbe helyezzem.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/01/
Ha félünk, hogy elveszünk Isten jóságának karjában, ez még annál is furcsább, mint amikor a kisgyermek fél édesanyja ölében.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/12/
Isteni Mesterünk Szívének nincs szeretetre méltóbb törvénye, mint a szelídség, az alázat és a szeretet szolgálata.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/
Jézus szelíd jóságára és a Mennyei Atya irgalmasságára kérve kérlek benneteket, hogy ne lankadjatok soha a jónak útján! Fussatok mindig és sohase akarjatok megállni, hiszen tudjátok, hogy ezen az úton megállni annyi, mint visszatérni bűnös lépéseinkhez.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/
Jézus, úgy akarta, hogy édesanyja ne csupán lélekben, hanem testben is újra egyesüljön vele és teljes mértékben osztozzon dicsőségében.

Igen helyes és illő volt ez. Annak a testnek, amely még csak egy pillanatra sem állt az ördög és a bűn szolgálatában, romlatlanul kellett a mennybe jutnia.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/08/

Nem szabad erőszakosan cselekedni, mert így semmit sem érünk el. Keresztényi körültekintésre van szükség.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2013/10/

– Pio atya, ma van a Fájdalmas Szűzanya napja, szólj néhány szót!

– A fájdalmas Szűz szeret minket, fájdalomban és szerelemmel hozott minket a világra. Elmétekben mindig őrizzétek a Fájdalmas Édesanyát, és fájdalmai legyenek szívetekre pecsételve. Szerelem lángoljon bennetek érte és az Ő Fiáért.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/09/

Sohase fogok belefáradni az imába. Az imába Jézusomhoz. Az én imáim inkább a bűnhődésből fakadnak, mert számtalan bűnömmel nagyon elkedvetlenítettem Jézust. De ő végül megkegyelmez nekem.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/02/
Újra és újra emlékezetetekbe vésem bizalommal: semmitől sem kell félnie annak a léleknek, aki bízik az Úrban és reményét belehelyezi. Üdvösségünk ellensége mindig körülöttünk ólálkodik, megpróbálja kitépni szívünkből a horgonyt, amely az üdvösséghez köt, a bizalmat Atyánkban, Istenünkben. Fogjuk szorosan, nagyon szorosan ezt a horgonyt, ne engedjük el egyetlen pillanatra sem, különben minden elveszik.

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/04/

Az egyházi évben Mária ünnepei a legszebbek, mert az egyetemes Anya dicsőségét hirdetik. Borítsuk virágokkal oltárát, és ajánljuk fel Neki a gyöngédség és a derű ajándékait.

Az emberek mindent megtesznek azért, hogy kizárják Istent az emberi életből. Abortusszal pusztítják el az életet és lombikgyerekeket csinálnak, csak hogy megmutassák – mint „egykor az Isten” -, képesek életet teremteni. Az Isten képmására teremtett ember megpróbálja most elpusztítani Istent. Jelenlétetekkel ti épp az ellenkezőt próbáljátok tenni! Nem mintha büszkének kellene erre lenni, de a ti teljes bizalmatoknak és engedelmességeteknek Istenről kell tudósítania az embereket. Azt kell mondania, hogy Isten él, közöttünk lakozik. Ki kell nyilvánítani a világnak, hogy „Isten létezik”.

Csak egy kegyelmet kértem számotokra: azt, hogy fölfoghassátok Jézus szavait: „Szeressétek egymást.”Egyre inkább értem, megértem: ha nincs meg közöttünk ez a szeretet, akkor agyondolgozhatjuk ugyan magunkat, ám a munka mindig csak munka marad, és nem szeretet. A szeretet nélkül végzett munka rabszolgaság.

Ha Szűzanya és Szent József ma keresnének helyet Jézus számára, menedékül választanák-e a mi házunkat, mindazzal együtt, ami benne van? A mi házunk és a mi életünk visszatükrözi-e Betlehem egyszerűségét?

Jó és rendjén való, ha megvizsgáljuk, tiszták vagyunk-e szavainkban, gondolatainkban és önmagunkban. Tiszta-e a szemem? Tiszta-e a kezem? Nyelvem, beszédem tiszta-e? Mennyire tisztának kell lennie a kezemnek, amikor az áldozat vételekor Krisztus testét érintem! A tisztaság által szentelődik meg testem, lelkem, szellemem, ahogyan megszentelődött az oltár kelyhe. Tisztán kell tartanunk szemünket és szívünket. Amíg szívem nem tisztult meg, nem láthatom meg Jézust társaimban, a többiekben, a szegények meggyötört testében.

Krisztus meg akarta osztani örömét apostolaival: „Hogy az én örömöm legyen tibennetek, és örömötök teljes legyen” (Jn 15,11). Jézus örömöt sugároz magából. Szemetekben, mozdulataitokban, járásotokban, hallgatásotokban, egész lényetekben ott kell lennie az örömnek.

Meg kell magunkat győzni, hogy nincs nagyobb ékesség a lélek számára, mint a tisztaság erénye, és semmi sem szennyezi be azt annyira, mint az azzal ellentétes bűn. Mindenesetre ne csapjuk be magunkat: a tisztaság dicsősége nem a kísértésektől mentes életből fakad, hanem abból, hogy le tudjuk győzni a kísértéseket. Nem az az igazán erényes, aki nem találkozik kísértésekkel, hanem aki legyőzi azokat.

Minden hibánk ellenére Isten szeret minket, mindig szolgálatotokra és szolgálatomra siet, hogy a világban fölgyújtsa a szeretet és együttérzés fényét. Szívből jövő köszönettel és derűs tekintettel feleljetek hát Jézusnak.

Remélem, hogy jól megértitek szavaimat, hogy megmaradnak emlékezetetekben és átültetitek azokat mindennapi életetekbe. Imádkozom értetek, hogy részesüljetek a szegénység adta örömben és szabadságban. Abban az örömben és szabadságban, amely a szegénység gyümölcse. Jézus gazdag volt ugyan, mégis szegénnyé lett. Eljött közénk, hogy meghozza nekünk a Jóhírt. Ha meg tudjuk érteni a szegénység örömét és szabadságát, nem léteznek többé nehézségek.

Teljes önátadás, szerelmetes bizalom: Jézus szeret engem. Gondoljátok csak meg, Isten mennyire bízik bennünk: eljön hozzánk a Szentáldozásban. Amikor néha én áldoztatok, félelem tölt el. Isten kimondhatatlan ajándéka… Az Evangéliumban tett ígéreteihez való hűsége… „Szeretsz engem? Gyere hozzám, ne félj!” Minden szükségünkben bízhatunk Isten Gondviselésében. „Ti sokkal fontosabbak vagytok nekem, mint a mező füvei és az ég madarai.” Emlékezzetek ezekre a szavakra. „Én fontosabb vagyok…”

Úgy beszéljetek Jézussal, ahogyan a gyermek beszél édesanyjával, ahogyan a szerelmes feleség az ő urával.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/7

a