A szívünk olyan, mint az epés-edény. Mindig készen vagyunk kiönteni azokra, akik legközelebb állnak hozzánk. Amikor kitörni készülünk, nyeljük el haragunkat.

Amikor jó gondolataink támadnak, a Szentlélek látogat el hozzánk.

Amikor szentáldozásról jövünk, és valaki kérdezné tőlünk: – Mit viszel haza magaddal? – ráfelelhetnénk: – Az eget viszem.

Az alázat olyan, mint a rózsafüzér lánca: ha elszakad, a szemek szerteszét gurulnak. Ha megszűnik az alázat, az erények mind eltűnnek.

Az eltitkolt bűnök mind nyilvánosságra jönnek. Hogy örökre titkot borítsunk rájuk, valljuk meg őket jó gyónásban!

Egy híres árvaház alapítója tanácsot kért Vianneytől, hogy megszerezze-e magának a nagyközönség támogatását a sajtó útján. „Ahelyett, hogy zajt csapna az újságokban, csapjon zajt az oltár előtt. „ – mondta neki a plébános.

Ha az emberekért alamizsnálkodtok, van miért megbánni; de ha a jó Istenért, akkor egyáltalán nem fontos, hogy megköszönik-e vagy nem. Mindenkinek minden jót meg kell tennünk, amennyire csak lehet, de jutalmat egyedül a jó Istentől várjunk.

Isten tetszését egyetlen biztos módon nyerjük el: ha az élet minden helyzetében alávetjük magunkat akaratának. Egyesek számára ez betegségként érkezik, amely megpróbálja és megtisztítja őket. Mások számára a szegénység az. Megint másoknak a tudatlanság és a világban ezzel járó megvetés. Vagy éppen belső, erkölcsi szenvedések. Mindenki számára pedig az ezerféle módon jelentkező szenvedés.

Lássátok csak, milyen jó a Szent Szűz! Nagy szolgája, Szent Bernát gyakran mondogatta neki: „Üdvözlégy, Mária”… – a jó Édesanya egy napon feleletet adott: „Üdvözlégy, Bernát fiam…!

Még nem szenvedtünk annyit, mint a vértanúk! És kérdezzétek csak meg őket; sajnálják-e most?… A jó Isten nem kér tőlünk annyit.

Milyen esztelenek is vagyunk mi! A jó Isten meghív magához, s mi visszautasítjuk, boldoggá akar tenni, és mi nem akarjuk boldogságát, fölajánlja nekünk szeretetét és mi a sátánnak adjuk a szívünket! Romlásunkra használjuk azt az időt, amelyet üdvözülésünkre kaptunk. Azokkal az eszközökkel viselünk háborút ellene, amelyeket szolgálatára adott!…

Senki sem kárhozott el azért, mert sok rosszat tett, de sokan vannak a pokolban egyetlen halálos bűn miatt, mert nem akarták megbánni.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/6

A fiatalok azt akarják, hogy foglalkozzanak velük, hogy valaki megmondja nekik, mi a jó és mi a rossz.

A kinyilatkoztatás azt tanítja, hogy a jó és rossz megítélésének hatalma nem az emberé, hanem egyedül Istené.

A titkok szemlélése gyümölcsözőbb lehetne, ha minden tizedet olyan imádsággal zárnánk, amely az adott titok fölötti elmélkedés sajátos gyümölcseit kéri.

Amikor alapvető emberi jogokat lábbal tipornak, az ember könnyen enged a gyűlölet és az erőszak kísértésének. Együtt kell építenünk a szolidaritás globális kultúráját, amely a fiataloknak visszaadhatja a jövőbe vetett reményüket.

Az egyház vallja, hogy a házasság, mint a házastársak szövetségének szentsége „nagy misztérium”, mert benne fejeződik ki Krisztus jegyesi szeretete Egyháza iránt (vö. Ef 5,25-32).

Az ökumenizmus nemcsak „nagylelkű eszme”. Nagy próbája hitnek, a reménynek és a szeretetnek. Egyfajta menetelés afelé, „ami lehetséges Istennél”, és ami olykor lehetetlennek tűnik az embereknek.

Bátran és türelmesen nézzetek szembe a mostani társadalmi átalakulás okozta nehézségekkel! Fedezzétek föl magyar és keresztény gyökereiteket, és minden lehetőt tegyetek meg a szebb jövő építéséért. Ne hátul kullogva rimánkodjatok azért, hogy befogadjanak benneteket, hanem úgy jelentkezzetek, mint akik a keresztény eredetű nagy európai hagyományt hordozzátok.

Isten „megváltásunk kezdetét Szent József hűséges oltalmára bízta”. XIII. Leó pápa már száz évvel ezelőtt felszólította a katolikus világot, hogy kérje Szent Józsefnek, az egyetemes Egyház védőszentjének oltalmát. A mai időkben is állandóan komoly okunk van arra, hogy minden ember Szent Józsefnek ajánljunk.

Különféle személyes érdekek elnyomhatják az igazságot. Az is előfordulhat, hogy az ember, alighogy elkezdi megismerni az igazságot, elkerüli, mert fél a követelményeitől. Ennek ellenére, még ha fut is előle, az igazság befolyásolja létezését. Soha nem alapozhatja ugyanis életét kétségre, bizonytalanságra vagy hazugságra; az ilyen életet állandóan szorongás és félelem fenyegetné. Így is meg lehet határozni az embert: igazságkereső lény.

Napjainkban sokkal inkább, mint bármikor ezelőtt, áldozatkész, igazán szegény és önzetlen papokra van szükség.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/10

A gyónást, amely a lélek megtisztulása, el kell végezni legalább minden nyolcadik napon. Nyolc nap után, gyónás nélkül, én nem vagyok képes megőrizni lelkem tisztaságát.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/04/
A keresztény lélek egyetlen napot sem tölt el anélkül, hogy ne elmélkedne Jézus Krisztus szenvedéséről.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/02/
A Mennyei Gyermek kedvessége meghódítja szívemet, szeretete rabul ejt. Engedd, hogy lelkem fölengedjen szereteted tüzénél, hogy eléghessek ebben a tűzben, égess hamuvá itt, lábad előtt, hogy egészen szeretetté váljak és magasztaljam jóságodat és szeretetedet!
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/12/
CSAK A TÁBORNOK TUDJA, MIKOR ÉS HOGYAN KELL BEVETNIE KATONÁIT. VÁRJ: ELÉRKEZIK A TE IDŐD IS.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/01/
Derűs béke áradjon szét lelkedben, ha arra gondolsz, hogy egy végtelenül jó Atya szolgálatában állsz. Ő olyan gyengéd, hogy leereszkedik teremtményéhez, hogy fölemelje, és magában saját teremtményévé alakítsa.
Űzd el a szomorúságot, mert a bánat azok szívébe rak fészket, akik a világ dolgaihoz ragaszkodnak.

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2013/10/

Gyermekeim, sohasem lehet elég a felkészülés a szentáldozásra.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/
Ha arra gondolunk, hogy Jézus minden reggel belénk oltja magát, eláraszt bennünket, mindent nekünk ajándékoz, akkor ki kellene hajtania bennünk az alázat ágának. Az ördög viszont, aki nem képes olyan mélyen belénk oltódni, mint Jézus, rögtön kifakasztja a gőg rügyeit. Ez nem válik dicsőségünkre. Küzdenünk kell tehát, és meg kell próbálnunk fölemelkedni.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/09/
Isten áldása kísérjen, tartson meg és vezessen titeket! Ha egy kis nyugalmat szeretnétek ebben az életben, alapítsatok keresztény családot. Az Úr adjon nektek gyermekeket és kegyelmet, hogy a mennyei útra vezessétek őket.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/11/
Mária áldott lelke galambként szállt föl szent testéből, és szeretett Fia keblén nyugodott meg.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/05/
Meg kell alázkodni Isten előtt, és nem szabad elcsüggedned, ha Ő részesíteni akar Fiának szenvedéseiben és meg akarja veled tapasztaltatni gyengeségeidet. Amikor törékeny voltunk miatt elesünk, belenyugvással és reménykedve kell imádkoznunk, és meg kell köszönnünk mindazt a jót, amely által gazdagodtunk.

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/08/

Odaadóan járjuk a keresztutat érte, Aki föláldozta magát értünk. Türelemmel járjuk utunkat, bízva abban, hogy följutunk a Tábor hegyére.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/03/
Ragaszkodj mindig a katolikus Anyaszentegyházhoz, mert csak az adhat neked igaz békét, mert csak nála és benne van a feláldozott Jézus, aki a béke igazi fejedelme.

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/

A legfontosabb: Isten rendelkezésére állni, hogy úgy használjon bennünket, ahogyan Ő kívánja, szolgálni és átadni magunkat neki. A Szűzanya mély és szerelmetes bizalommal bízott az angyalban, mert elhozta neki a Jóhírt. Ő Isten követe volt. Ez a mi hitünk is.

A legkisebb dolgokhoz való hűség nem azt jelenti, hogy azokat önmagukban célnak tekintjük, hanem azt, hogy a nagy dolgok Isten akarata szerint a kicsikben tükröződnek. A legkisebb szabály is ugyanúgy magába foglalja Isten akaratát, mint az élet nagy dolgai.

A tiszta szív megláthatja Istent. Ha nem látod Istent, vizsgáld meg magadat. Talán valami eltakarja előled Őt. Valami ott áll köztetek. Ez a sötétség néhányszor azért adatik, hogy közelebb vigyen Istenhez. De ha nem tudunk imádkozni, minden más gondolat helyett előbb vizsgáljuk meg magunkat: áll valami köztem és az én Uram között? Valami, ami iránta érzett szerelmemet, szeretetemet megcsonkítja? Valahányszor megosztott lelkű embert látok, aggódni kezdek érte. Valami nem engedi kiteljesedni a szeretetét.

A szegénység nem lemondás, hanem öröm. Öröm, Szerelem. – „Ilyen csúnya ruhában járjak?!” – Dohoghatok, panaszkodhatom és kritizálhatok is, de mindebben láthatom azt az ajándékot is, amelyet Jézus épp nekem készít. Ebben van a szegénység öröme.

Amikor Mária várandós lett, Szent József semmiről sem tudott. Tudta, hogy a gyermek nem az övé. Látta. hogy a Szűzanya gyermeket vár, de nem tudta, hogyan történhet ez. Ha nem beszélt volna a templomi elöljáróval, Máriát halálra kövezték volna. Lássátok meg Szent József szeretetét: az emberek elfoghatták volna és megkövezhették volna Máriát. Ha bennünk is él ez az egymás iránti figyelem és gondoskodás, akkor Isten valóban közöttünk lakik majd.

Amikor valamely helytelen viselkedésünket szüleinknek kell kijavítaniuk, őszinte szívvel mondják meg nekünk az igazságot. Természetes és gyermeki bizalommal próbáljuk megkönnyíteni a feladatukat, Isten akaratának tekintve mindazt, amit tesznek és mondanak.

Egész létünk szent, mert Ő név szerint kiválasztott bennünket. Ruhánk is jele annak, hogy Hozzá tartozunk. Ő név szerint meghívott engem. Én számára drága kincs vagyok. Hogyan? Tenyerestalpas nővér is? Igen, Tenyerestalpas nővér is! A kicsiny Goretti Mária! Bernadett. Jácintka. Mindannyian becsesek és drágák Őelőtte.

Hálánkat mindig kövesse elhatározás! Legyen életünk a szeretet és az alázat élete. Ismételjétek napközben: „A világban bemutatott összes szentmisével egységben fölajánlom Neked szívemet, hogy tedd olyan szelíddé és alázatossá, min a Tiéd.”

Kérjétek Jézustól, ahogyan az apostolok kérték: „Taníts meg bennünket imádkozni” (Lk 11,1). Az imádság hallgatással kezdődik. Isten szívetek csendjében szólal meg, és utána szívünk teljességéből szólhatunk. Ha nem hallgattuk meg Istent az imádságban, semmit sem mondhatunk semmiről.

Ma az Egyházban és azon kívül látható sok-sok szenvedés kizárólag a rosszul értelmezett szabadságból és modernségből ered. Nem lehetünk szabadok, ha akaratunkat nem vagyunk képesek szabadon alárendelni Isten akaratának. Sokat beszélnek a párbeszéd szükségességéről, a személyes szabadságról, mintha csak ezek hiányoznának az engedelmes életből. Beszélnek arról, hogy milyen nagy szükség van a közösségi életre, de közösségi élet felelősség nélkül nem lehetséges. És ez automatikusan vezet az engedelmességhez.

Nem arra hívattunk, hogy érezzük Isten szeretetét, hanem hogy éljük azt. Hogyan? Mi módon? Imádságban és cselekedetben. Egyfelől biztos vagyok: a hatékony munka az imádság gyümölcse. Ha egy munkát nem tudtok jól elvégezni, vizsgáljátok meg magatokat, hogy milyen az imaéletetek. Ha elhanyagoljátok munkátokat, ha kemények vagytok, gőgösek, dacosak, dühösek, akkor tessék: vizsgáljátok meg imaéleteteket. Rögtön meglátjátok majd, hogy valami nem működik rendben. A gyakorlatba átültetett hit szeretet, a gyakorlatba átültetett szeretet szolgálat.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/7

a