Legutóbbi bejegyzések
Legutóbbi hozzászólások
  Free counters!„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!” MapFree counters! Free counters! Free counters!
  Kategória

  2015. június archívum

  A keresztvetés huszonegy jelentése

  https://christianae.files.wordpress.com/2014/04/keresztvet2.jpg

  A keresztvetés a katolikus és ortodox keresztények egyszerű, mély értelmű hitvallása. Katolikusként keresztet vetünk, valahányszor imádkozunk vagy belépünk a templomba. Nem is gondolnánk, hogy amikor keresztet vetünk, egyszerre huszonegy dolgot teszünk:

  1. Imádkozunk. Imánkat keresztvetéssel szoktuk kezdeni, és talán nem is gondolunk rá, hogy maga a keresztvetés is imádság. Ha az imádság lényege „lelkünk felemelése Istenhez”, ahogy Damaszkuszi Szent János mondja, akkor a keresztvetés egyértelműen ima. „A keresztvetés nem üres gesztus, hanem hatékony ima, amellyel a Szentlélekhez, gyümölcsöző keresztény életünk védőjéhez és segítőjéhez folyamodunk.” (Bert Ghezzi)

  2. Megnyílunk a kegyelem felé. A keresztvetés felkészít, hogy befogadjuk Isten áldását, és képessé tesz, hogy együttműködjünk kegyelmével.

  3. Megszenteljük a napot. Ha a nap fontosabb pillanataiban keresztet vetünk, a kereszt jelével megszenteljük hétköznapjainkat. „Minden lépésünknél és mozdulatunknál, belépéskor, kilépéskor, öltözködéskor, tisztálkodáskor, asztalnál ülve, lámpát gyújtva, karosszékbe vagy székre leülve, a hétköznapi élet minden tevékenysége közben megjelöljük homlokunkat a jellel” – írja Tertullianus.

  4. Egész lényünket Krisztusnak szenteljük. Amikor a kezünket a homlokunktól a szívünkhöz, majd mindkét vállunkhoz visszük, Isten áldását kérjük elménkre, szenvedélyeinkre, vágyainkra és egész testünkre. Más szóval: a keresztvetés teljes valónkat, testünket-lelkünket, szívünket és elménket Krisztusnak szenteli. „Foglaljuk bele egész lényünket – testünket, lelkünket, értelmünket, akaratunkat, gondolatainkat, érzéseinket, mindazt, amit teszünk és amit nem teszünk –, és a kereszt jelével megjelölve erősítsük és szenteljük meg mindezt Krisztus erejében, a háromságos egy Isten nevében” – fogalmaz Romano Guardini.

  5. Megemlékezünk a megtestesülésről. Mozdulatunk lefelé irányul, a homloktól a mellkas felé, „mert Krisztus a mennyből leereszkedett a földre” – írja III. Ince pápa a keresztvetésről szóló instrukciójában. Ha közben a hüvelykujjat a mutatóujjhoz vagy a gyűrűsujjhoz érintjük, azzal is Krisztus kettős, isteni és emberi természetét fejezzük ki.

  6. Megemlékezünk Urunk szenvedéséről. Amikor keresztet rajzolunk magunkra, alapvetően Krisztus keresztre feszítésére emlékezünk. Ezt fejezi ki továbbá, ha nyitott jobb tenyérrel, mind az öt ujjunkkal (Krisztus öt sebének megfelelően) vetünk keresztet.

  7. Megvalljuk a Szentháromságot. Amikor az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevét kimondjuk, a háromságos egy Istenbe vetett hitünket valljuk meg. III. Ince pápa szerint ennek megerősítése, ha három ujjal jelöljük meg magunkat.

  8. Istenre irányítjuk imánkat. Egyik kísértésünk az imádságban, hogy úgy szólunk Istenhez, ahogyan Őt elképzeljük, kozmikus szellemként vagy éppen pajtásként. Imánk ilyenkor inkább rólunk szól, mint az élő Istenről. A keresztvetés az igaz Isten felé irányít. „Amikor a Szentháromsághoz fohászkodunk, a minket teremtő, nem pedig az általunk teremtett Istenhez szólunk. Elképzeléseinket félretéve ahhoz az Istenhez imádkozunk, akinek Ő kinyilatkoztatta magát: Atya, Fiú és Szentlélek háromságához.” (Bert Ghezzi)

  9. Kifejezzük a Fiú és a Lélek származását. Azzal, hogy elsőként a homlokunkat érintjük, felidézzük, hogy az Atya a Szentháromság első Személye. Kezünk leeresztésével „kifejezzük, hogy a Fiú az Atyától származik”. Azzal pedig, hogy a Szentlelket említjük harmadikként, utalunk rá, hogy a Lélek az Atyától és a Fiútól származik – mutat rá Szalézi Szent Ferenc.

  10. Megvalljuk a hitünket. A megtestesülésbe, a keresztre feszítésbe és a Szentháromságba vetett hitünk kifejezésével „kis hitvallást” teszünk, melyben szavainkkal és mozdulatainkkal hitünk lényegi igazságait nyilvánítjuk ki.

  11. Segítségül hívjuk Isten nevének hatalmát. A Szentírás szerint Isten nevének hatalma van. Szent Pál írja: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” (Fil 2,10) A János-evangéliumban pedig maga Jézus mondja: „Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.” (Jn 14,13–14)

  12. Vállaljuk Krisztussal együtt a keresztre feszítést. Aki követni akarja Krisztust, annak az Úr szavai szerint meg kell tagadnia magát, és fel kell vennie a keresztjét (Mt 16,25). „Krisztussal engem is keresztre feszítettek” – írja Pál apostol (Gal 2,19). Amikor keresztet vetünk, kinyilvánítjuk, hogy igent mondunk a tanítványságnak erre a feltételére.

  13. Szenvedésünkben segítséget kérünk. Bert Ghezzi szerint vállaink érintésével arra kérjük Istent, hogy segítsen – vállaljon, vegyen vállára – minket.

  14. Felelevenítjük keresztségünket. A keresztvetéssel, amelyben újra kiejtjük a keresztelésünkkor elhangzott szavakat, „összefoglaljuk és újra elfogadjuk keresztségünket” – írta Joseph Ratzinger bíboros.

  15. Visszafordítjuk az átkot. Szalézi Szent Ferenc szerint a keresztvetésben „az átkot jelentő bal oldaltól az áldást jelentő jobb oldal felé” irányuló mozdulat a bűnbocsánatra és a bukás visszafordítására emlékeztet. Egyben kifejezi, hogy a jelen nyomorúságból a jövendő dicsőségbe fogunk jutni, amint – írta Ince pápa – Krisztus is „átment a halálból az életbe, az alvilágból a mennybe.”

  16. Krisztus képére formáljuk magunkat. Szent Pál átöltözéshez hasonlítja bűnös természetünk átalakulását Krisztusban: „Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására” (Kol 3,9–10). Az egyházatyák Krisztus ruháitól való megfosztásával kapcsolták ezt össze. Tanításuk szerint az ember, amikor a keresztségben leveti régi természetét és újat vesz fel, részese lesz annak, amikor Krisztust megfosztották ruháitól. A keresztvetés kifejezheti, hogy részesei akarunk lenni e megfosztatásnak, majd a feltámadás dicsőségébe öltözésnek. A keresztre feszítés egészét elfogadjuk, nem csak azt, ami megfelel az ízlésünknek.

  17. Megjelöljük magunkat Krisztusnak. Az ógörögben a jel szó megfelelője a szphragisz, amely a tulajdonlás jegyét is jelentette. Így nevezték például azt a bélyeget, amellyel a pásztor megjelölte a nyájához tartozó állatokat. Amikor keresztet vetünk, Krisztus, az igazi Pásztor tulajdonaként jelöljük meg magunkat.

  18. Krisztus katonáinak valljuk magunkat. Szphragisznak nevezték a parancsnok nevét is, amelyet katonái bőrébe tetováltak. A keresztény ember pásztoraként követi Krisztust, ennyiben juhhoz hasonlítható – de nem birkához! Krisztus katonáivá kell lennünk. Mint Szent Pál írja: „Öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. … Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát.” (Ef 6, 13–17)

  19. Elriasztja a gonoszt. A keresztvetés a sátán elleni küzdelem egyik fegyvere. Egy középkori prédikátor, Aelfric szerint „csodálatosan hadonászhat az ember a kezével, ám áldás nem származik belőle, hacsak nem vet keresztet. Ha azonban keresztet vet, a gonosz csakhamar megrémül a győzelmes jel láttán.” Egy másik, Aranyszájú Szent Jánosnak tulajdonított mondás szerint pedig a keresztvetés hatására a démonok „elrepülnek”, mert „úgy félnek tőle, mintha bottal vernék őket”.

  20. Pecsétet teszünk magunkra a Lélekben. Az Újszövetségben a szphragisz szót pecsétnek is fordítják, például a második korintusi levélben, ahol Pál apostol így ír: „Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket.” (2Kor 1,21–22) Valahányszor keresztet vetünk, újra megpecsételjük magunkat a Lélekben, és kérjük, hogy hatalmas működése hassa át életünket.

  21. Tanúságot teszünk mások előtt. A nyilvános helyen végzett keresztvetés a hitünkről való tanúságtétel egyszerű formája. „Ne szégyelljük hát megvallani a Megfeszítettet! Legyen a kereszt a mi pecsétünk, amellyel bátran jelöljük homlokunkat és mindent: a kenyeret, amelyet elfogyasztunk, az italt, amelyet megiszunk; minden be- és kilépésünket, lefekvésünket és felkelésünket, utazásunkat és pihenésünket” – írta Jeruzsálemi Szent Cirill.

  a

  1személyes kampány a napi többszöri imádságért

  Szívem első gondolatja:

  beállított ébresztő:

  H. 155.

  1.
  Jézus Szíve, legtisztább szív, Kegyelem oltára,
  Boldog, aki tehozzád hív, S szívét hozzád tárja.
  Vércseppjeid a világnak Bűneit lemosták,
  Rólam is a gyarlóságnak Tisztítsad le foltját.

  2.
  Jézus Szíve, szelídségnek Titkos iskolája,
  A mennyei dicsőségnek Legszebb koronája.
  Szívemet tedd szent Szívedhez Hasonlóvá, kérlek,
  Szívemet fűzd a tiédhez, Jóvá, szelíddé tedd.

  3.
  Jézus Szíve, add hogy mindig Szeresselek jobban;
  Ha ér bőség, ha ér ínség, Jó és rossz napokban.
  Légy te, szent Szív, én istápom,
  Légy te menedékem, A sötétben napvilágom,
  Kincsem, dicsőségem.

  4.
  Jézus Szíve, szűz Anyának Drága szép virága;
  Az ő szíve alatt támadt Lelkünk boldogsága.
  Jézus Szíve s Máriáé Hajoljatok össze,
  Szíveinket, ha szétválnak, Ti fűzzétek össze.

  5.
  Legyen hála az Atyának, Ki minket teremtett!
  Legyen hála szent Fiának, Ki pokoltól mentett!
  Hála néked, ó, Szent Lélek, Minden ajk ezt zengje,
  Hála Jézus szent Szívének Mind földön, mind mennybe’!

  + + + + +

  Szívem első gondolata (1 perc) (31. oldal)

  Szívem első gondolata,
  Hozzád száll fel Istenem!
  Te őriztél meg az éjjel,
  Maradj ma is énvelem.

  Téged áldlak és imádlak,
  Mint szerető gyermeked,
  Szívem csakis azt akarja,
  Ami kedves Teneked.

  Édes Jézus, add kegyelmed,
  S őrizz engem szüntelen,
  Hogy egész nap Neked éljek,
  Tiszta szívvel, bűntelen.

  Szűz Mária, Jézus Anyja,
  Te mindnyájunk Anyja vagy.
  Oltalmazz meg minden bajtól,
  Kísértésben el ne hagyj!

  Ámen.

  Az Úrangyala (Angelus) (2 perc) (19. oldal)

  A megtestesülés szent titkáról megemlékező imádságunk három versből, Üdvözlégyből, és egy záró könyörgésből áll. A keresztény nép nagy áhítattal mondja a reggeli 6 órai, déli 12 órai és esti 8 órai harangszóra.

  P: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
  V: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

  Együtt: Üdvözlégy, Mária…

  P: Íme az Úrnak szolgálóleánya,
  V: legyen nekem a te igéd szerint.

  Együtt: Üdvözlégy, Mária…

  P: És az Ige testté lőn,
  V: és miköztünk lakozék.

  Együtt: Üdvözlégy, Mária…

  P: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,
  V: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

  Könyörögjünk!

  Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

  + + + + +

  Szent Mihály ima (1 perc) (20. oldal)

  Szent Mihály arkangyal,
  védelmezz minket a küzdelemben;
  a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
  Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
  Te pedig, mennyei seregek vezére,
  a sátánt és a többi gonosz szellemet,
  akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
  Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
  Ámen.

  (XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.
  Bizalmas munkatársainak XIII. Leó elárulta, hogy ördögien gonosz hangot hallott, amint ezt mondta: – El tudom pusztítani Egyházadat!
  A sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye.)

  + + + + +

  Ezek után elmondható míg a harang szól:

  Szentek imái: Loyolai Szent Ignác: Krisztus lelke (Anima Christi) (1 perc) (48. oldal)

  Krisztus lelke, szentelj meg engem!
  Krisztus teste, üdvözíts engem!
  Krisztus vére, ihless meg engem!
  Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem!
  Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
  Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
  Szent sebeidbe rejts el engem!
  Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
  A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
  Halálom óráján hívj magadhoz engem!
  Add, hogy eljussak hozzád,
  és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
  mindörökkön-örökké.
  Ámen.

  Imádkozzunk együtt! :)

  forrás: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=990354094349739&set=a.487120674673086.132931.100001254746672&type=1&theater

  a