A hal talán a fákat és a rétet keresi? Nem, hanem a mély vizeket. A madár talán a föld foglya? Ugye, nem, hanem felszáll a levegőbe! És az ember, aki arra van teremtve, hogy szeresse, birtokolja, magába zárja Istent, vajon mit kezd erőivel, amelyeket erre a célra kapott?…

A sátán mindent megtesz, hogy bemocskolja lelkünket. És jól számít, mert lelkünk az egyetlen értékünk, a testünk csak porhüvely. Nézd meg a temetőben, mit szeret az ember, amikor a testét szereti.

A szeretet lángjaiban átalakult kereszt olyan, mint a tűzbe vetett töviság, amely elhamvad. A tövis kemény, de a hamu puha.

A tiszta lélek a Szentháromság csodálatának tárgya. Az Atya keze munkáját szemléli benne: „Íme az én teremtményem!” – mondja. A Fiú vére árát látja, mert valaminek az értékét az árából ismerjük meg legjobban. A Szentlélek pedig benne lakik, mint templomában.

Az ember nem szokott belépni egy házba anélkül, hogy az ajtót nyitóval ne beszélne. A Szent Szűz a mennyország ajtónyitója.

Béküljetek ki a jó Istennel, folyamodjatok a bűnbánat szentségéhez: olyan nyugodtan fogtok aludni, mint egy angyal! Az ember örül, hogy fölkelhet éjjel a jó Isten imádására… Nem tud mást, mint hálálkodni; oly nagy könnyedséggel száll lelke az ég felé, mint a sas, amely a levegőt hasítja.

Egy napon felismerjük majd, hogy eleget tehettünk volna Isten igazságosságának, ha csupán a mindennapok elkerülhetetlen terhét türelmesen viseltük volna.

Ha egy üveg finom bort vesztek és jól eldugaszoljátok, megtarthatjátok romlatlanul, amíg csak akarjátok. Ugyanígy, ha szentáldozás után összeszedettségben őrzitek Krisztus Urunkat, sokáig érzitek majd azt az emésztő tüzet, amely hajlandóságot éget szívetekben a jóra és ellenkezést a rosszra.

Mily kár, hogy veszendőbe mennek azok a lelkek, akik Krisztus Urunknak oly sok szenvedésébe kerültek!… Mi rosszat tett nekünk Krisztus, hogy így bánunk vele?… Bezzeg szegény kárhozottak, ha visszatérhetnének a földre! Ha ők volnának a mi helyünkben!…

Milyen boldogok, akik szeretik a jó Istent! El nem mulasztanak egyetlen alkalmat sem a jócselekedetre. A zsugoriak mindent fölhasználnak, hogy növeljék kincsüket; a szentek ugyanezt teszik a mennyei javakkal: állandóan gyűjtik. Az ítélet napján meglepetés lesz számunkra, ha látjuk majd ezeket a dúsgazdag lelkeket.

Nem a bűnös tér vissza Istenhez, hanem Isten fut a bűnös után és téríti magához.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/6

 

A jó és a rossz, az élet és a halál, a szeretet és a szeretetlenség ellentétes erők közötti mérhetetlen küzdelem középpontjában a család áll.

A munka valósága ma még bonyolultabbá válik az ún. „globalizáció” hatására. Ez egy új jelenség, melyet meg kell ismerni, alapos és részletes vizsgálatnak kell alávetni, mivel kifejezett „kétértelműséget” hordoz magában. A globalizáció szolgálhatja az ember és a társadalom javát, de komoly következményekkel járó, káros jelenséggé is válhat. Ezzel kapcsolatban minden bizonyos alapvető választásoktól függ, nevezetesen attól, hogy a globalizáció az ember, méghozzá minden egyes ember javát fogja-e szolgálni, vagy kizárólag a fejlődést, tekintet nélkül a szolidaritás és a közjó keresésének alapvető követelményeire…

 A missziós tevékenység elsősorban: tanúságtétel és kisugárzás.

A nevelőnek különösen nyitottnak kell lennie a különböző kulturális értékekkel és intézményekkel szemben, ezen kívül pedig folytonosan el kell mélyítenie tudását a különböző tudományágak területén.

A történelem arra tanít bennünket, hogy azok az emberek és népek, melyek azt hitték, Isten nélkül is boldogulnak, mindig tragikusan tönkrementek.

„Az Atya szeret titeket” öröktől fogva mindörökké: ez a hallatlan újdonság, „az a nagyon egyszerű és megindító üzenet, amit az Egyháznak át kell adnia az embereknek” (CL 34). Ha a Fiú mindössze csak ennyit mondott volna el nekünk, elég volna. „Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk” (1Jn 3,1). Nem vagyunk árvák, módunkban áll szeretni. Mert, mint tudjátok, nem tud szeretni az, akit nem szeretnek.

Előbbre kell jutnunk a tanbeli kérdésekről folytatott dialógusban, de sokkal inkább az ökumenikus imádságban…

Istent a tiszta értelem felismerheti, jóllehet ez az ismeret nem teljesen megfelelő és szabatos.

Mit is mondhatnék? Bármit mondanék, szegényes és fakó lenne ahhoz képest, amit ebben a percben a szívem érez. És ahhoz képest is, amit a ti szívetek érez. Hagyjuk hát a szavakat! Hadd maradjon az egyszerű, mély hallgatás Isten színe előtt, amely már önmagában is imádság. Ne féljetek! Nyissátok, sőt tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt!

Négy éve azt mondtam Jasna Górán: „Szükséges, hogy követelményeket állítsatok önmagatok elé, akkor is, ha mások nem állítanának!” A kényelmes élet minden csillogó délibábja ellenére fontos és szükséges, hogy követelményeket állítsatok önmagatok elé. Ez jelenti valójában azt, hogy „többek legyetek”.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/10

A bölcs dicséri az erős asszonyt: “Tenyerében tartja az orsót” (Péld 31,19). Szívesen szólok ezekről a szavakról. Orsótok vágyaitok tömege. Minden nap szőttök egy kicsit, és a szálak egymásutánjából végül kirajzolódik majd a teljes kép. De vigyázzatok, hogy ne siessetek, mert összegubancoljátok a fonalat és csomók keletkeznek. Haladjatok ezért folyamatosan, és bár lassan juttok előre, nagy utat fogtok bejárni.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2013/10/

A lelki életben gyorsabban közlekedünk és kevésbé érezzük a fáradságot. A béke, az örök boldogság előképe tárul elénk. Erőnk és boldogságunk attól függ, hogy mekkora alázattal tudjuk magunkba fogadni Jézust.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/01/
Áldom a szent érzések Jóistenét, aki megadja neked kegyelmét. Cselekedj jól, és mielőtt belefognál bármibe is, kérd Isten segítségét! Ő megadja majd a szent állhatatosság kegyelmét.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/

Az élet örök harc önmagunkkal. Csak fájdalom árán tárul föl nekünk a szépség.

Legyetek mindig társai Jézusnak a Getszemáni kertben, és Ő képes megerősíteni benneteket az eljövendő nehéz időkben.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/09/
Csak Istenbe helyezze bizalmát, mert Ő gondját viseli Önnek és három angyali gyermekének, akikkel megajándékozta Önt. Ezek a gyermekek adnak majd Önnek erőt és vigaszt az életben. Mindig gondosan nevelje őket; nem annyira a tudományra, mint inkább az erkölcsre. Fogadja meg szívből mindezt, legyenek ők kedvesebbek a szeme fényénél is. A szellemi neveléshez mindig társuljon a szívbéli jóság is. Ne feledkezzen meg szent vallásunkról! Enélkül halálos seb éri az ember szívét.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/11/
Édesanyám, Mária, vigyél magaddal a Betlehemi istállóba, hadd merüljek el annak a nagy és csodálatos dolognak a szemlélésében, ami azon a csendes, szent éjszakán történt!
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/12/
Isten igazi szolgái sokra becsülték a viszontagságokat, mert ezek közelítettek ahhoz az úthoz, amelyet Urunk bejárt. Ő, a kereszt és a gyalázatok árán üdvözített minket.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/03/
Lelkünk Isten szőlője. A ciszterna – amelyből az éltető vizet nyeri – a hit; a torony a remény; a prés a szeretet. A sövény Isten törvénye, amely a jó lelkeket elválasztja a világ fiaitól. (vö. Iz 5, 1-5)

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/08/

Ne adjátok lelketeket a kísértésnek – mondja a Szentlélek. A szív öröme a lélek élete, kifogyhatatlan szent kincs; a szomorúság viszont a lélek lassú halála. Semmire sem jó.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/04/
Ne csüggedj el, ha nem sikerül mindent úgy tenni, ahogyan szeretnéd. Gyakorold a jót , ne szegje kedvedet sem az unalom, sem a fáradtság. Célod legyen mindig előtted!

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/

Nem hihetem, hogy abba kell hagynod az elmélkedést csak azért, mert úgy tűnik számodra, hogy általa semmit sem nyertél. Gyermekem, az ima szent ajándéka ott van az Üdvözítő jobbjában, és amennyire kiüresedsz – kiürülsz tehát a test és saját akaratod szeretetéből -, amennyire a szent alázatba helyezkedel, az Úr annyira tud szólni szívedhez.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/02/
Ti jól tudjátok, hogy én óhajtom a halált és Isten szeretetét: vagy a halált vagy a szeretetet, hiszen az élet szeretet nélkül rosszabb a halálnál. Ó, gyermekeim, segítsetek nekem! Én meghalok és haláltusát vívok minden pillanatban. Minden álomnak tűnik, és nem tudom, merre bolyongok. Mikor jön el a perc, amikor én is énekelhetem: Istenem, ez az én örök nyugalmam az örökkévalóban?

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/05/

Az Úr „szolgái” – „szolga” annyit jelent, hogy valakinek a rendelkezésére állok, a másik kívánsága szerint cselekszem teljes bizalommal, és örülve annak, hogy feltétel nélkül hozzá tartozom.

Ellen kell állni mindannak, ami mélabús szomorúságba húzhat. Legyen mindennapi imádságunk: „Az Úr öröme az én erőm.” A boldogság és az öröm volt a Szűzanya ereje. Ezzel az erővel szolgálta készségesen Istent, gyermekét, és amikor méhében Erzsébethez vitte Őt, annak méhében is az örömtől mozdult meg a gyermek. Csak az öröm adhatott Máriának annyi erőt, hogy Názáretből Júdea dombjai közé siessen unokatestvéréhez, és szolgálóleányként segítsen neki. Nekünk is ugyanígy kell szolgálnunk az Urat: igaz szolgaként. És miután magunkhoz vettük az Áldozatot, szerető gondoskodással kell elindulnunk a nehézségek útján.

Fordítsunk különös gondot arra, hogy családjaink a szeretet és egység közösségében éljenek, hogy ellenálljunk minden gyűlöletnek, és elűzzük azt otthonainkból. A szeretet otthon kezdődik. Sok múlik azon, hogyan szeretjük egymást. Alapozzuk életünket erre a szeretetre! Terjesszük Isten szeretetének illatát, bármerre járjunk is. Ne féljetek, a szeretet nem tesz rosszat – Jézus is így szeretett bennünket.

Higgyetek nekem: ha a hozzátok legközelebb állót nem szolgáljátok szabadon és teljes szeretettel, akkor semmit sem adhattok a szegényeknek. Egy napon, amikor Új-Delhiben voltam, autón utaztam egy széles úton. Egyszer csak megláttam egy embert, aki félig az úton, félig a járdán feküdt. Az autók elmentek mellette és senki sem állt meg, hogy megnézze, mi baja lehet. Megállítottam a kocsinkat, és az embert magunkkal vittük. A nővérek meglepődtek és megkérdezték tőlem: „Anyám, hogyan látta meg? Senki sem vette észre, még nővéreink sem.” Ha szívünk megszabadul a bűntől, akkor meg fogjuk látni Istent.

Jézus azt mondta: „Azért jöttem, hogy beteljesítsem Atyám akaratát” (Jn 4,34). Mi az Atya akarata? Hogy szentek legyünk. Ezért növekedjetek a szentségben, és hasonlítsatok mindinkább Jézushoz.

Jézus azt mondta Szent Pálnak: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (ApCsel 9,4). Nem azt mondta: „Miért üldözöd a keresztényeket?” Nyilvánvaló igazság szól itt: „Bármit tesztek a legkisebb testvéreimmel, velem teszitek azt.” (Mt 25,40).

Jézus negyven napot töltött imádságban, mielőtt nyilvános életét megkezdte volna. Gyakran visszavonult: egész éjszakákat töltött egyedül a hegyekben, csöndben, imádságban. A csönd gyümölcse az ima. Az ima gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat. Biztosítsuk egymásnak a béke és nyugalom légkörét, amely elősegíti az imádságot, a munkát, a tanulást és a pihenést.

Mindig vidáman mosolyogjatok a gyermekekre, a szegényekre, minden szenvedőre vagy magára hagyottra! Ne csak figyelemmel forduljatok feléjük, hanem tárjátok ki a szíveteket is nekik. A kedvesség, a buzgóság több embert térített meg, mint a tudomány vagy az ékesszólás. Mi megfogadjuk, hogy teljes szívvel és ingyen szolgáljuk a szegényeket. Mindez talán nem jelent szeretetet, nemességet, kedvességet, alázatot, az önzés visszautasítását? Mi vagyunk a szegények szolgálatára és nem ők a miénkre. Ahhoz, hogy a szegények meglássák bennünk Krisztust, először nekünk kell Őt meglátnunk bennük. Legyetek gyöngédek és együttérzők! Bárkivel találkoztok, legyen boldogabb utána, min amilyen előtte volt. Legyetek Isten gyöngédségének élő tanúi. Mindenki láthassa a gyöngédséget: arcotokon, szemetekben, mosolyotokban, hangotok melegségében.

Ne féljetek; szükség van a Keresztre, szükség van a szenvedésre. Ez annak a jele, hogy közel vagytok Jézushoz.

Néhányszor megkérdezik tőlem: „Mi lesz a Szeretet Misszionáriusaival, ha Ön meghal? „ – Így válaszolok: „A rend akkor hal meg ha, nem Isten műve. De ha Isten talál valaki kisebbet és alázatosabbat, akkor általa szolgál majd.”

Sokat beszélünk a szegényekről – de vajon eleget beszélünk-e a szegényekkel?

Váljunk Jézus Szívéből áradó szeretettől teljes szívekké, Mária segítségével: mindenki a maga módján, és együtt mindannyian. Gyermekeim, itt rejtőzik a szentség, amelyre rendeltettünk: megismerni Jézust, szeretni Jézust, szolgálni Jézust.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/7

a