A Szentlélek nélkül olyanok vagyunk, mint az utca köve… Végy egy követ az egyik kezedbe, másikba meg vízzel telt szivacsot: szorítsd meg mindkettőt. A kőből semmi sem jön, a szivacs meg bőven ontja a vizet. A szivacs a lélek, amelyet betölt a harmadik isteni személy, a kő meg a hideg és kemény szív, ahol nem lakik a Szentlélek.

A tiszta lélek hasonló a szép gyöngyhöz. Amíg gyöngykagylóban rejtőzik a tenger mélyén, senki sem csodálja meg. De hogyha napfényre hozzák, ragyog és magára vonja az ember tekintetét. A tiszta lélek is most rejtve van az emberek előtt, de az örökkévalóságban napfényben fog ragyogni az angyalok előtt.

Gyakran gondolok rá, hogy amikor Krisztus imádására jövünk, mindent megkaphatnánk, amit csak akarunk, ha élő hittel és tiszta szívvel kérnénk tőle. Csakhogy lám!… Mi hit nélkül, remény nélkül, vágyakozás és szeretet nélkül élünk…

Halálunkkal kiegyenlítünk egy tartozást: visszaadjuk a földnek, amit kölcsönadott… Egy csipetnyi por, csak annyi, mint egy dió; ez az, amivé leszünk. Ha valami biztos, ez biztos!

Kell szenvednünk, ha akarjuk, ha nem. Vannak, akik úgy szenvednek, mint a jobb lator, mások meg, mint a bal. Mind a kettőnek egyforma szenvedése volt. De csak az egyik tudta érdemszerzővé tenni: azzal, hogy az engesztelés szellemében viselte.

Lássátok, gyermekeim, a jó Istenen kívül semmi sem állandó, semmi, de semmi! Talán az élet? Az elmúlik. Talán a szerencse? Az elhagy. Talán az egészség? Az elromlik. Talán a becsület! Azt megtámadják. Jövünk-megyünk, mint a szél…

Mi magunk is észrevesszük, hogy ha nem szeretjük a jó Istent, szerencsétlenek, nagyon szerencsétlenek vagyunk. Ha az ember azért teremtetett, hogy szeresse a jó Istent, akkor egyedül csak Istenben találja meg boldogságát.

Mily öröm az őrangyalnak, ha tiszta lélek vezetése van rábízva!… Gyermekeim, amikor egy lélek tiszta, az egész mennyország szeretettel néz rá!

Mily szép, mily nagyszerű, hogy megismerhetjük és szerethetjük Istent, szolgálhatunk neki! Ez az egyetlen tennivalónk a földön. Elveszett idő, amit másra fordítunk.

Ó, ha angyalszemünk volna, és látnánk Krisztus Urunkat, amint jelen van az oltáron és néz minket, mennyire tudnánk szeretni Őt! Nem akarnánk többé elszakadni tőle, mindig ott maradnánk a lábainál.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/6

 

A fiatalokat fel kell készíteni a házasságra, meg kell tanítani nekik a szeretetet. A szeretetet ugyan nem lehet megtanulni, mégis azt kell mondanunk: nincs még egy dolog, amit ennyire kellene tanulni!

A jelenlegi helyzet drámai volta, az alapvető erkölcsi értékek elhomályosulása jelentős mértékben függ a bűn iránti érzék elvesztésétől.

A szenvedés személyes tényként, az ember konkrét és megismételhetetlen belső világába zárva kimondhatatlannak, közölhetetlennek tűnik. Mégis, ugyanakkor talán semmi sem igényli annyira, hogy szóljunk, elmélkedjünk róla, hogy nyílt problémának tekintsük, mint épp a szenvedés a maga „objektív valóságában”. Körülötte alapvető kérdések tornyosulnak, válaszra várva.

A természet szépsége mintegy áthatja az emberi szívet.

Az embert nem lehet teljes mélységében megérteni Krisztus nélkül. Vagy még inkább: az ember Krisztus nélkül nem képes tejesen megérteni önmagát.

Az emberi személy és az emberi élet értékének degradálása napjainkra kifinomultabb és ezzel együtt veszélyesebb formákat öltött. Ma ezen a területen nagy éberségre van szükség. Az ember ma cél és alany helyett gyakran tárggyá, vagy egyenesen „nyersanyaggá” válik.

…Az emberiség rendkívül megnövekedett technikai hatalma megköveteli a végső értékek megújított és nagyon pontos ismeretét. Ha a technikai eszközöket nem a puszta hasznosságot felülmúló célra rendeltség vezérli, nagyon hamar embertelenné, sőt az emberi nemet elpusztító erővé válhatnak.

Félelem és remény között élünk. Az Evangélium reménység e világ számára, amelyben Isten Országa már megvalósulóban van. Félnünk kell – és remélnünk. És nem szabad félnünk remélni.

Isten a Fiú megtestesülésének fönséges eseményét egy asszony szabad és tevékeny szolgálatára bízta. Ezért mondhatjuk: ha a nő Máriára emeli tekintetét, benne felfedezheti, hogyan élheti méltóan női mivoltát és hogyan bontakoztathatja azt ki. Az Egyház Máriára tekintve, bármely nő arcán meglátja annak a szépségnek a ragyogását, amely visszatükrözi a legmélyebb érzéseket, amelyekre az emberi szív képes: a feltétel nélküli önátadásra kész szeretetet, a legmélyebb fájdalmakat is elviselő lelki erőt, a határtalan hűséget, a fáradhatatlan buzgalmat és azt a képességet, amely vigasztaló és bátorító szavakba tudja önteni a legmélyebb együttérzést.

Mivel a mai világ számos megpróbáltatás elé állítja a hitet, így a felületesen imádkozók nemcsak középszerű keresztények, hanem „veszélyeztetett keresztények” is. Az a veszély leselkedik rájuk, hogy hitük fokozatosan elsorvad, s végül még „pótszerek” csábításának is engedhet, elfogadva az alternatív vallások kínálatát, engedékenynek bizonyulva a babonaság bizarr formáival szemben.

Nincs béke igazságosság nélkül, nincs igazságosság megbocsátás nélkül.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/10

Akinek van ideje, ne késlekedjék. Ne halasszuk holnapra azt, amit ma megtehetünk! A jövőben sok-sok jót tehetünk még, de ki mondja meg, hogy élünk-e holnap? Hallgassunk lelkiismeretünk hangjára, az igaz prófétára. Ha halljátok ma az Úr hangját, ne akarjátok befogni füleiteket. Keljünk föl és használjuk ki az időt, mert csupán a tovatűnő pillanat a miénk.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/01/
Amikor nyomorúságos helyzetben lesztek, tegyetek úgy, mint a jégmadár, amely a hajó vitorlarúdjára rak fészket; rugaszkodjatok el a földtől, gondolataitokat és szíveteket fordítsátok Isten felé, mert csak Ő adhat nektek vigaszt és erőt, hogy szentül kiálljátok a próbát.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/12/
Az ellenség nagyon erős, és mindent összevetve úgy tűnik, hogy neki kellene győznie. Ó, jaj, ki fog kimenteni egy ilyen erős és hatalmas ellenség keze közül, aki nem hagy számodra szabad pillanatot sem nappal, sem éjszaka? Lehetséges, hogy az Úr megengedi, hogy elvesszek? Sajnos megérdemelném – de lehet az, hogy az én rosszaságom legyőzheti a mennyei Atya jóságát? Soha, soha, Atyám.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/11/
Csak a szeretet szabadíthat föl bennünket. És a szeretet bizalommal szól. Milyen szép a szeretet, ha ajándékba kapjuk; és milyen csúf, ha kutatunk utána és kiköveteljük.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/09/
Édes, szép Szűzanya, édes, kedves Szűzanya, olyan nagyon szép vagy! Ha a hit nem tartana másnak, az emberek istennőként tisztelnének. Szemed sugárzóbb a napnál, szép vagy Édes Szűzanya, dicsekszem veled, szeretlek… Jaj, segíts meg engem.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/05/

Ezen a földön mindenkinek megvan a maga keresztje. úgy kell azonban cselekednünk, hogy ne a bal, hanem a jobb latorrá váljunk.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/03/
Jaj azoknak, akik nem maradnak meg az őszinteségben! Nemcsak az emberek tiszteletét veszítik el, de nem foglalkozhatnak semmilyen közös dologgal sem… Legyünk ezért mindig őszinték, űzzünk el magunkból minden rossz gondolatot; szívünket mindig fordítsuk Isten felé, aki teremtett bennünket és idehelyezett a földre, hogy megismerjük, szeressük és szolgáljuk Őt ebben az életben, és örökkön örvendezzünk majd Őbenne a túlvilágon.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/04/
Jézus, Te mindig eljössz hozzám. Mit adjak Neked táplálékul?… Szeretetet! De az én szeretetem csalfa. Jézusom, nagyon szeretlek. Egészítsd ki az én szeretetemet!

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/06/
– Mennyi rosszindulat van bennem!…
Maradj meg ebben a meggyőződésben, alázd meg magad, és ne háborogj!
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/

Ne nyugtalankodj, ha nem tudsz elmélkedni, áldozni, ha nem tudsz foglalkozni minden vallásos gyakorlattal. Próbálkozz addig máshogyan, hogy megmaradhass az Úrral való egységben. Szent akarattal, fohászokkal, lelki áldozatokkal pótold azt, amire most nem vagy képes!
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2013/10/

Nincs más kívánságom, mint meghalni vagy szeretni Istent. Vagy a halál, vagy a szeretet, mert az élet szeretet nélkül rosszabb a halálnál. Ez számomra elviselhetetlenebb lenne, mint a halál.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/02/
Türelemmel kell lennünk mások nyomorúsága iránt, de még nagyobb türelemmel viseljük el a magunkét.
Mindennapi hűtlenségeid közepette alázkodj meg, alázd meg magad mindig. Amikor Jézus meglát majd porig alázottan, kinyújtja kezét és magához emel.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/08/

A böjt az az idő, amelyben újraéljük Krisztus szenvedését, napról napra követve Őt útján. Gyakran mondjuk imáinkban: „Részesíts fájdalmaidban, mert benső barátod kívánok lenni.” És mégis; épp csak rossz szemmel néz ránk valaki, vagy fölsértenek a megvetés tövisei, máris nyomban elfelejtjük: mindez kedvező alkalom, hogy megosszuk Jézussal szégyenét és szenvedését.

A feltámadott Jézus örömtő sugárzik – kívánom nektek az Ő örömét! Áldozat nélkül nem lesz örömötök. Azért előzi meg a Nagypéntek a Húsvétot. A kölcsönös szeretet boldogság: „Onnan tudják majd, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.” (Jn 13,35) Örömöt szeretnék szerezni felebarátomnak.

Amikor fölfedeztük, hogy elég szabadok vagyunk már ahhoz, hogy mindentől megszabadulhassunk – a számunkra oly kedves apró dolgoktól is -, akkor minden energiánkat az evangéliumi „igazgyöngy” keresésére fordíthatjuk. A történet embere mindenét eladta, amije csak volt. Azért az igazgyöngyért mindent feláldozott. Épp így tesztek majd ti is: odaadjátok életetek, mindent – Jézusért. Nekünk Jézus a földbe rejtett kincs.

Annyi erőszak van ma a világon! Azt hiszem, mindez nagyrészt épp saját otthonunkból ered. A világ azért szenved annyit, mert nincs meg benne a béke. Nincs már béke a világban, mert nincs otthonainkban, hiszen ezer meg ezer család fölbomlott, szétesett. Érezzünk együtt egymással! Meg kell értenünk egymást, hogy minden haragtartást elhagyva megbocsássunk egymásnak. És így születik az igazi béke. És így valóban béke lesz.

Az Egyház sokat vár tőlünk. A jók meg vannak győződve arról, hogy életrendszerünk minket és sokakat, másokat is a szentséghez vezet majd. Ha teljes egészében élem ezt az életet, akkor ez valóban a szeretet tökéletesedéséhez vezet majd. Megvalósulhatok általa, mert tökéletesen megszerethetem benne Istent.

Azt kívánom, hogy mindannyian ízleljék meg azt a szabadságot, amely az áldozat elfogadásából származik. Ebben az örömben csak akkor lesz részetek, ha egész lelketekkel szeretitek Jézust. Emlékszem: néhány évvel ezelőtt nagyon nehéz körülmények közé küldtem egy nővért, aki épp akkor tett örökfogadalmat. Amikor megmondtam neki, hova kell mennie, sírni kezdett, mert az számára igazi áldozat volt és nagyon nehezen tudta elfogadni. Mégis azt mondta:”Anyám elmegyek oda, mert ott van az én Jegyesem, aki vár rám.” Néhány hét múlva kaptam tőle egy levelet, amelyben ezt íja: „Megtaláltam Jegyesemet, aki várt rám. Mit is szólt volna Ő, hanem jöttem volna el hozzá? Istennek hála hallgattam hívására. Íme, az engedelmesség öröme, hogy Jézus kívánsága szerint élünk és szolgálunk.

Erősen emlékezzetek arra a három dologra, amit Teréz anya mond nektek: Istennek való teljes önátadás, kölcsönös, szeretetteljes bizalom, öröm mindenkinek és mindenkivel. És így valóban szentek leszünk, ahogyan Jézus.

Minden lehetőt meg kell tennünk azért, hogy a családok együtt maradjanak. Emlékezve arra, hogy „az egységért imádkozó család egységben is marad”. Nagyon sok széttört, szétesett család van: a kereszt jele és egy jól elimádkozott Üdvözlégy segít majd nekik.

Ne áltassuk magunkat: ami a szívünkben van, az minősíti cselekedeteinket . „A szív bőségéből szól a száj” (Lk 6,45). A tisztaságnak nem kell magába zárkóznia. Az osztatlan szeretetnek meg kell mutatnia magát. Ahhoz hogy igaz lehessen, a szeretetnek vállalnia kell, hogy rosszat is okozhat.

Nincs szeretet imádság nélkül. Ha nincs szeretet otthonainkban, vizsgáljuk meg imaéletünket: hűséges, hiteles, állandó, teljes-e, átjárja-e úgy mindennapjainkat, hogy szívünk csendjében megszülethessen Isten igéje? Ha jól ismernénk a csend művészetét, örömét, gyümölcseit, Isten szeretete ragyogna otthonainkban és az irányítaná minden cselekedetünket.

Tanuljatok meg imádkozni. Nagy veszéllyel jár, ha mind ritkábban imádkoztok. Vegyétek komolyan elhatározásotokat, hogy hűségesen fogtok imádkozni.

Úgy kell tennem a dolgomat, mintha minden tőlem függne, és az eredményre úgy várni, mintha minden Istentől függene. Ő nem a sikerre, hanem a hűségre hív el engem. A siker titka éppen ebben az odaadó hűségben rejlik. Ne fordítsunk hátat.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/7

a