A Szentlélek olyan, mint a kertész: munkálja a lelkünket. A Szentlélek nekünk dolgozik.

A test számára a halál, csak nagymosás. Dolgozzunk és harcoljunk ezen a világon. Pihenni elég időnk lesz az örökkévalóságban.

Amikor átadjuk magunkat szenvedélyeinknek, töviskoszorút fonunk a szívünk köré.

Amikor Isten az oltárra tekint, ezt mondja: „Ez itt az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik.” (Mt 3,17) Semmit sem tud megtagadni, ha ennek az áldozatnak érdemeire hivatkozunk.

Gyakran gondolok arra, hogy ha nem is lenne mennyország és örök élet, akkor is kellően nagy boldogság lenne, hogy ezen a földön szerethetjük Istent, szolgálhatunk neki, és tehetünk valamit az Ő dicsőségéért. (Ezt néhány nappal halála előtt mondta.)

Nem szeretjük Istent, ha ezt nem tanúsítjuk tetteinkkel is. Keressetek olyan szeretetet, amely nem nyilvánul meg külső tettekben; nem találtok.

Reggelenként föl kellene szólítani magunkat: „Rajta, dolgozz a mennyország meghódításán. Lehet, hogy estére vége lesz a küzdelemnek” Este pedig így: „Holnap talán befejeződik számodra az élet minden szenvedése…”

Reggelenként úgy kell tennünk, mint a bölcsőben fekvő gyermek: amikor kinyitja szemét, mindjárt körülnéz, látja-e az anyját. Ha meglátja, mosolyog, ha nem látja, sír. Első gondolatunkkal forduljunk a mi Mennyei Atyánkhoz, aki alig várja, hogy lelkünket mosolyogni lássa!

Tévednek, akik embertársaikban ellenséget vagy rossz embert látnak. Jézus Krisztus nem így tett kínszenvedése napján.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/6

A krisztusi lelkülettel viselt kereszt mindig az élet forrása.

A nő a rábízott feladat tudatában tud erős lenni; erős, mert Isten rábízta mindig és mindenütt az embert, még akkor is, ha társadalmilag hátrányos helyzetben kellett élnie. Ez a tudat és ez az alapvető hivatás emlékezteti a nőt Istentől kapott méltóságára, ez teszi őt erőssé és szilárdítja meg hivatását.

A vizet, a levegőt, a földet, az erdőket, az állatokat és a növényeket Isten teremtette, és az ember részérő tisztelet illeti őket.

Az ember nem akkor éri el az imádság teljességét, amikor leginkább önmagát fejezi ki, hanem amikor hagyja, hogy Isten a legteljesebb legyen benne.

Az ember nem élhet remény nélkül. Egyetlen ember sem élhet a jövő távlatai nélkül. Még kevésbé az Egyház, amely annak az Országnak a várásában él, amely eljön, és már jelen van ebben a világban.

… Az ember szolgálata arra kötelez bennünket, hogy felemeljük szavunkat – akár alkalmas, akár alkalmatlan – azok ellen, akik a tudomány új lehetőségeiből hasznot húznak, különösen is a biotechnológia területén, hivatkozzanak bár egy vitatható szolidaritásra, amely végül is különbséget tesz élet és élet között, semmibe véve a mindenkit megillető emberi méltóságot.

Az igazságot mindig szeretettel kell gyakorolni.

Ki akarjuk irtani a bűn fogalmát, hogy felszabadítsuk az embert a megtérés alól (és így a bűnbánat szentségétől is). De ez a lépés ürességet eredményez, sőt megterheli a tudatalattit azzal, hogy a bűn elkerülhetetlen és bizonyos értelemben természetes.

Minden férfi és minden nő önmaga őszinte elajándékozásával valósítja meg önmagát teljesen, a házastársaknak pedig a házastársi egyesülés nyújtja ennek egészen sajátos megtapasztalását. ekkor ugyanis a férfi és a nő férfiasságuk és nőiességük „igazságában” kölcsönös ajándékká válnak. A házasságban az egész élet ajándékozás.

Tudományos területen dolgozni elkötelezettséget jelent! Kötelezettséget jelent mindenek előtt arra, hogy az ember kiemelt figyelmet szenteljen saját emberségének fejlesztésére.

Vianney Szent Jánosban mindenekelőtt azt csodálom, ahogyan feltárta előttünk a szegényes emberi eszközökön keresztül működő kegyelem hatalmát. Ez az alázatos pap, aki több mint tíz órát gyóntatott naponta, miközben végtelenül szerényen táplálkozott, és alvásra mindössze néhány órát szánt, képes volt ebben a nehéz időszakban igazi lelki forradalmat előidézni Franciaországban, sőt nemcsak ott. Emberek ezrei jöttek Ars-ba és térdeltek gyóntatószékében. A 19. század elvilágiasodó és egyházellenes világában tanúságtételének szó szerint forradalmi jelentősége volt.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/10

A jótékonyság – bárhonnan jöjjön is – mindig ugyanannak az anyának a gyermeke: a gondviselésnek.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/08/

Alázkodj meg mindig – és mindig szeretettel – Isten és az emberek előtt, mert Isten ahhoz szól, aki alázattal tárja elé szívét. Bőven adja neki ajándékait.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/
Az Úr nem adhat nekem egy cirenei Simont. Csupán Isten akaratát kell megtennem, és – ha elnyerem tetszését – a többi nem számít.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/03/
Ha lassan is, de mindig haladunk. Ameddig jó és határozott érzés visz, csak jó irányba mehetünk. Nem, kedves gyermekeim, az erény gyakorlásához nem kell mindig mindenre figyelned. Ez igazán összezavarná és túlbonyolítaná gondolataitokat és cselekedeteiteket.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2013/10/

Isten szeretetének egyetlen megnyilvánulása a lelki szárazság idején többet ér minden gyengédségnél és vigasztalásnál.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/09/
Legyetek állhatatosak az imádságban és az elmélkedésben. Azt mondtátok, hogy már belekezdtetek. Istenem, mekkora vigasztalás ez egy atyának, aki úgy szeret benneteket, mint saját lelkét! Folytassátok rendíthetetlenül az Isten felé irányuló szent szeretetgyakorlatot! Csak néhány öltést minden nap , éjszaka, a lámpa halvány fényénél, a lelki kiszáradás tehetetlenségében ugyanúgy, mint nappal, a lélek megvilágosodásának boldog örömében.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/02/
Mária legyen a csillag, aki megvilágítja utatokat, aki megmutatja a biztos utat a Mennyei Atyához. Ő legyen a horgony, amelyhez mind szorosabban kapcsolódtok a próbák idején.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/05/

Ó, mennyire becses az idő! Boldogok akik jól ki tudják használni, mert az ítélet napján parányi életével mindenkinek el kell számolnia a leghatalmasabb Bíró előtt.
Ó, ha föl tudnánk fogni az idő becsességét, akkor bizonyára mindannyian azon lennénk, hogy dicsőítve töltsük napjainkat.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/01/

Szolgáld minél becsületesebben, pontosabban, nagylelkűbben mindenben az Urat, és akkor olyan leszel, amilyennek az Úr akarja, hogy légy.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/11/
Szüntelenül áldást könyörgök nektek Jézustól, imádkozom az Úrhoz, hogy egészen alakítson át benneteket szeretetében. Ó, gyermekeim! Milyen szép az Ő arca és milyen szelíd a tekintete, és milyen jó mellette lenni a dicsőség hegyén! Oda kell helyeznünk minden vágyunkat és vonzódásunkat. Mi érdemtelenségünk ellenére ott vagyunk a Tábor-hegy oldalán azzal a szilárd elhatározással, hogy igyekszünk jól szolgálni és szeretni a jóságos Istent.

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/06/

Tudom, hogy az Úr megengedi az ördögi támadásokat, mert irgalmassága nem hagy el titeket. Kedvesek vagytok neki, és azt akarja, hogy hozzá hasonuljatok a pusztaság, a magány, a kereszt szorongató óráiban. Meg kell azonban védeni magatokat, el kell távolítani a gonoszt, megvetni a rosszindulatú rágalmait Isten és a szent alázatosság nevében.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/04/

Való igaz: soha nem érünk a csúcsra anélkül, hogy ne találkoznánk Istennel. A találkozáshoz nekünk emelkednünk kell, neki pedig le kell szállnia. De amikor nem bírjuk tovább, és meg kell állnunk, akkor alázzuk meg magunkat. Ekkor találkozunk majd Istennel, mert Ő az alázatos szívbe száll le.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/12/

A szeretetnek nincs köze a leereszkedéshez; a jótékonyság nem szánalomból, hanem szeretetből táplálkozik. A szeretet és a jótékonyság egy, mert ha jót cselekszünk, szeretettel tesszük. A szenvedőnek elsősorban nem pénzre van szüksége.

Át kell ültetnetek a gyakorlatba az imádságot, mert a kölcsönös szeretet az imából ered. Nehéz akkor imádkozni, ha nem tudjuk, hogyan is kell. De segíteni kell magunkon. Az első lépés a csend. Az imádságos lelkek nagy csendben élnek. Ez hatalmas áldozatokkal jár, de ha igazán imádkozni szeretnénk, most rögtön készen kell állnunk erre. Ha nem tesszük meg határozottan ezt az első lépést, nem juthatunk el az utolsóig. Gondoljatok Isten állhatatosságára!

Az apostolok egyszer csak azt mondták: „Mi kizárólag az imádságnak és az ige szolgálatának fogunk élni” (Apcsel 6,4) Valóban: minél többet kapunk csendes imádságainkban, annál többet tudunk adni cselekedeteinkben.

Hálásnak kell lenni lelkünkben. Ismételjük Szent Pállal együtt: „Elfelejtettem, ami mögöttem van, és nekifeszülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.” (Fil 3,13-14)

Imádkozzunk: „Mária szívének alázata, szállj szívembe egészen, és ahogyan Jézust, taníts meg engem is a szelídségre és a szív alázatára, az alázatos szívre, hogy így dicsőíthessem Atyánkat.”

Jézus nélkül életünk értelmetlen lenne, föl sem tudnánk fogni. Jézus életünk magyarázata. Szívünk békéje érdekében megpróbálunk többet beszélni Vele, és kevesebbet az emberekkel.

Meg fogjuk próbálni, és az imádságban kérni fogjuk, hogy megértsük, szeressük és megéljük az anyagi javak elvetéséből eredő szabadságot. Miért utasították vissza az emberek Krisztust? Isten nem akarja, hogy az emberek szabadságunk miatt visszautasítsanak bennünket.

Mi a világ számára a béke követei vagyunk. Munkánkkal a szeretet üzenetét hirdetjük, a szeretetét, ami legyőz minden osztályból, vallásból és kultúrából adódó különbséget.

Miért kívánok tiszta lenni? A tiszta szív szabad. A szabad szív a gyermeké.

Nagyobb szeretettel és nagyobb hűséggel végezzük engesztelő munkánkat! Teljes egészében adjunk tovább minden kapott szeretetet! Azért engesztelünk, hogy kegyelmet és örömet szerezzünk magunknak és az egész világnak. Azoknak is, akik elhagyták vagy megpróbálták elhagyni a vallást.

Tudjátok, hogy szerintem melyik Kalkutta legbecsesebb háza? Bizonnyal a Szeplőtelen Szűz, a Haldoklók Háza. Miért éppen az? Mert ebben a házban soha senki sem halt meg szorongva, reménytelenül, senki sem szenvedett éhhalált, és senki sem halt meg szeretetlenül. Mi az odaérkező szegényeknek csak azt adjuk, amit kérnek tőlünk, mindenkinek saját hite szerint: a Gangesz vizét vagy szenteltvizet… Segítünk nekik, hogy az igazi hazába jussanak, amelyről hitük könyve beszélt, legyen az a Biblia, a Korán vagy a Védák…

Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, minthogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, minthogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, minthogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Ámen.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/7

a