A sátán csak azokat kísérti, akik ott akarják hagyni a bűnt, és azokat, akik a kegyelem állapotában vannak. A többiek az övéi, nem kell kísérteni őket.

Az idő eltűnik az imában. Hogy lehet hát a mennyországot kívánni?… Igen, tudom: a hal is jól érzi magát a kis patakban, mert elemében van; de mégis csak jobb neki a tengerben.

Egy haldoklótól megkérdezték: „Mit írjunk a síremlékedre?” „Írjátok rá –felelte: Itt nyugszik egy esztelen, aki elment a világból anélkül, hogy megtudta volna, miért is jött.” Sokan vannak, akik elmennek a világból anélkül, hogy megtudták volna miért is jöttek, s anélkül, hogy emiatt a legkisebb nyugtalanságot érezték volna. Ne tegyünk mi is így.

Kérnünk kell a kereszt szeretetét: akkor édessé válik. Megtapasztaltam: négy vagy öt éven át sokat rágalmaztak, sok ellentmondásban volt részem, eléggé megzavartak. Ó, voltak keresztjeim… szint több, mint amennyit el tudtam viselni! Elkezdtem kérni, hogy szerethessem ezeket a kereszteket… S akkor boldog lettem. Higgyétek el nekem: nincs másban boldogság!

Miért szakadtak el a szentek úgy a földtől? Mert engedték magukat a Szentlélek által vezetni. Akiket a Szentlélek vezet, azoknak helyes fogalmaik vannak. Látjátok, hogy ezért tud többet sok tudatlan a tudósoknál!

Mily sokat jelentünk, és mégis semmit! Semmi sem nagyobb az embernél, mégis ő a legkisebb. Semmi sem nagyobb nála, ha a lelkét nézzük, és semmi sem kisebb, ha a testét.

Mindent egyedül Istenért kell végeznünk, munkáinkat az Ő kezébe kell letennünk… Ébredéskor ezt kell mondani: „Istenem, ma érted akarok dolgozni! Elfogadom, amit küldesz, hiszen Tőled jön. Fölajánlom magam áldozatul. De lásd, Istenem, nélküled semmit sem tehetek; kérlek, segíts engem!”

Mondjátok, van-e olyan böjt, ami kedvesebb lenne Istennek, mint amikor türelemmel megteszünk és elszenvedünk számunkra gyakran nagyon kellemetlen dolgokat, nem is beszélve betegségekről, nyavalyákról, amelyek elválaszthatatlanok ettől a nyomorúságos élettől.

Rá sem mertünk volna gondolni, hogy Istentől saját Fiát kérjük! Ami az embernek kigondolhatatlan és kimondhatatlan, és ami után még kívánkozni sem mert volna, azt Isten szeretetében kigondolta, kimondta és megcselekedte.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/6

A hegyekben lehetőségünk nyílik arra, hogy megtapasztaljuk, mennyire fáradságos a felfelé vezető út. A meredek emelkedők meghódítása formálja az emberi jellemet, míg a természettel való érintkezés derűssé teszi a lelket.

A Krisztussal való kapcsolatától megfosztott világ előbb vagy utóbb az ember ellen fordul. Ezt bizonyítja a történelem, napjaink történelme is. Ahol elvetik Istent, ott az embert is elvetik.

A művi abortusz erkölcsi súlya teljes valóságában akkor mutatkozik meg, ha meggondoljuk, hogy emberölésről van szó, és figyelembe vesszük sajátos minősítő körülményeit is. Akit megölnek, olyan ember, aki jelentkezik az életre, azaz olyan ártatlan, hogy ennél ártatlanabbat el sem lehet képzelni. Gyenge, annyira tehetetlen, hogy még egy újszülött sírásának és nyöszörgésének védekező jeleitől is meg van fosztva.

A technika és az orvostudomány bizonyára még soha nem tett nagyobb erőfeszítéseket azért, hogy az emberi életet megóvja a betegségtől, meghosszabbítsa és megmentse a haláltól. Ugyanakkor még egyetlen korszakban sem létezett oly sok hely és módszer az ember „legális” megalázására és megsemmisítésére, mint a mi időnkben.

Az Egyház a rózsafüzérnek mindig kivételes hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta.

Az embernek feltétlenül szüksége van arra a tudatra, hogy szeretik, öröktől fogva szeretik és kiválasztották.

Az evangéliumban van egy alapvető paradoxon: ahhoz, hogy rátaláljunk az életre, el kell veszítenünk az életet; hogy megszülessünk, meg kell halnunk; hogy üdvözüljünk, vállalnunk kell a keresztet. Ez az evangélium lényegi igazsága, amely mindig és mindenütt tiltakozást vált ki az emberből.

Mária anyasága, amely az emberek öröksége lett, ajándék: ajándék, amelyet maga Krisztus ad személyesen minden embernek.

Minden, ami a másikat sérti, ami az embert lealacsonyítja, nemcsak a sértettet érinti, hanem a sértőt is.

Senki sem tehet bizonyságot Jézusról, anélkül, hogy az Ő képét tükrözné.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/10

A hit és a tisztaság elleni kísértések az ellenség portékái – de ne féljetek tőlük, vessétek meg azokat. Ha jajong és lármázik az ördög, ez annak a jele, hogy még nem uralkodik akaratotokon. Ne zavarjon meg a találkozás ezzel a lázadó angyallal; akaratod mindig mondjon ellent sugalmazásainak, és nyugodtan élsz majd. Ez nem bűn, hanem Isten tetszése szerint való, és lelked épülésére szolgál.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/04/
Amikor Isten mellett találod magad az imádságban, szólj hozzá, ha tudsz; ha nem, maradj nyugodtan, mutasd meg magad neki és ne keress más elfoglaltságot.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/02/
– Atyám, miért sír, amikor magához veszi Jézust a szentáldozásban?
 – Ha az Egyház, amikor arról szól, hogy a Szeplőtelen Szűz méhében az Ige testet öltött, így kiált fel: szűzi méhet nem utáltál – akkor mit mondjunk mi nyomorultak? Jézus azonban azt mondta: Aki nem eszi az én testemet és nem issza az én véremet, nem lesz örök élete annak. Nagy szeretettel és istenfélelemmel járuljunk hát a szentáldozáshoz! Egész napunk teljen a felkészülés és hálaadás jegyében!
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/
Isten nem akarja, hogy érzékeld a hitet, a reményt és a szeretetet. És azt sem, hogy élvezd azokat. Elég, hogy élj velük mindennapjaidban. Ó, jaj, milyen boldogok vagyunk, hogy Mennyei Mindenhatónk ilyen szorosan von magához! Nem kell mást tennünk, mint azt, amit teszünk: tehát, hogy szeretjük az isteni gondviselést és átadjuk magunkat ölelő karjának, szívének.
Nem, Istenem, én nem kívánok nagyobb örömöt hitemnél, reményemnél és szeretetemnél, csak őszintén mondhassam – akár élvezet és érzékelés nélkül -, hogy inkább szeretnék meghalni, mint elhagyni ezeket az erényeket.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/01/

Isten szeret minket, és hogy szeret, jól látható abból, hogy akkor is elvisel bennünket, amikor bántjuk Őt.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/09/
Jézust szeretjük Isteni nagyságáért, égi és földi hatalmáért, végtelen érdemeiért, de elsősorban hálánk jeleképp. Ha szigorúbb és kevésbé jó lenne hozzánk, talán kevesebbet vétkeznénk… De a bűn, ha azt mély fájdalom, őszinte megbánás követi, amikor a megkérgesedett szív meglágyul, és kicsordulnak a bánat és a szeretet forró könnyei, akkor gyermekem, épp a bűn hoz közel bennünket egymáshoz, emel magasba és vezet el Hozzá.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/
Keresztény módon használjátok föl pénzeteket és megtakarításaitokat, és akkor sok nyomorúság eltűnik majd, sok fájó test és szenvedő lény talál majd enyhülést és vigaszt.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/11/
Kérlek, ne aggódj azért, hogy én szenvedek és szenvedni fogok, mert a szenvedés – bármily nagy legyen is -, örömöt szerez a léleknek, ha arra a jóra tekintünk, ami ránk vár.

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2013/10/

Mária az élet minden fájdalmát tegye számodra örömmé.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/05/
Mindig alázattal kell lennünk Isten előtt. A hamis alázat azonban csüggedéshez vezet. Reménytelenséget és kétségbeesést szül.
Kritikus véleménnyel kell lenni magunkról.
Higgyük magunkat másoknál kevesebbnek! Saját hasznunkat ne helyezzük mások elé.
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/08/

Ne filozofálgassatok hibáitokról, ne keressetek mentségeket! Éljetek őszintén! Nem, Isten sohasem hagy el benneteket, ha kitartotok mellette. A világ felfordult, minden sötétségben van, füstben, zűrzavarban, de Isten velünk van. Mitől félünk tehát? Ha Isten ott van a sötétségben és a Sínai-hegyen, villámlások és mennydörgések közepette, nem kell-e akkor örülnünk, hogy közelébe tudhatjuk magunkat?
http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/12/
Tudom, hogy sokat szenvedsz – de hát nem ez a Vőlegény jegyajándéka?

http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/03/

A családban rendszeresen kell imádkoznunk. Elegendő időt kell biztosítanunk az imádságra. Gyakran sietve, az utolsó pillanatban, minden összeszedettség nélkül imádkozunk. Remélem, és kérem Isten segítségét, hogy átszellemültebbé, csendesebbé, szeretetteljesebbé váljunk.

A csönd segíteni fog benneteket, hogy jobban imádkozzatok, mert lehetőséget ad nektek, hogy többet imádkozzatok. A nyelv csöndje nagyon jól megtanít majd Krisztussal beszélni. Megtanít vidámnak lenni az öröm óráiban, amikor annyi mindenről lenne jó mesélni. Ne feledjük a szemek csöndjét. Segít bennünket, hogy meglássuk Istent. Szemeink ablakok, rajtuk át érkezik szívünkbe az egész világ.

A helyesen megélt engedelmesség megszabadít bennünket az önzéstől és a gőgtől, és így segít, hogy megtaláljuk Istent. És Benne az egész világot. Az engedelmesség apró cselekedetei építik a folyamatos, készséges, boldog és teljes engedelmességet, és mint az olajcseppek, táplálják Jézus lámpását, amely világít életünkben.

Ha a szegények találkozásunk után nem lettek jobbak, akkor időnk elvesztegetett idő volt. Kötelességünk, hogy Jézus szomját csillapítsuk a lelkek megtérítéséért és megszenteléséért végzett munkánk által. Amikor Jézus kiválasztotta apostolait, emberhalászoknak választotta őket, hogy az „üdvösség bőséges gyümölcseit” teremjék maguknak és másoknak egyaránt. „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon.” (Jn 15,16)

Ismétlem: nem az a tiszta, aki nem érez kísértéseket, hanem aki legyőzi azokat. Ha teljes lelkemmel szeretem Istent, ha Jézus Krisztus iránti szeretetem mindent fölülmúl, ha gyöngéd szeretetet táplálunk a Szűzanya iránt, akkor kevésbé fogunk vonzódni és indokolatlanul ragaszkodni a teremtményekhez. A Jézus iránt érzett szeretet akkor vezet eredményre, ha mélyből fakad és mindenen áthatol. Annyira betölti majd szellemünket és szívünket, hogy nem kell többé gondolnunk a rossz érzésekre.

Isten ezer más személy közül bennünket választott egy nagy és szépséges küldetésre: kinyilvánítani Előtte és az egész világ előtt, hogy teljes szívvel, szegénységben, engedelmességben és irgalmasságban akarjuk Őt szolgálni. Azt kívánom nektek és tőletek, hogy becsüljétek meg és őszintén szeressétek szép küldetéseteket, legyetek hűek annak szelleméhez.

Mi nem megtartjuk az engedelmességet, mint Isten ajándékát. Isten nem azért adja ezt nekünk, hogy háborgasson bennünket, hanem hogy nyissa meg szívünket az Ő igéinek, amelyeket a teremtmények által küld, hogy gyengéd szeretetben egyesülhessünk. Krisztus azért hív minket, hogy akaratunkat szeretetéhez kössük. Ezért, ha engedelmeskedsz, nem vagy egyedül. Ha arra figyelsz, aki parancsol neked, csak azt fogod látni. De ha magasabbra tekintesz, Őt látod majd.

Minden megaláztatást fogadj örömmel! Akkor vagy igazán alázatos, ha nem ítélsz meg és nem is bírálsz másokat. Ha mindig gyöngéd érzelmeket és gondolatokat táplálsz irántuk. Ha örülsz annak, hogy jót tesznek Jézusnak… Ha meg tudod bocsátani hiányosságaikat. Ha boldog és mindig derűs vagy a szegények, betegek és haldoklók között. Ha örülsz a megaláztatásnak és szereted felebarátodat, akkor igazán alázatos vagy és Őt követed.

Otthonaink legyenek valóban a szeretet és egység oázisai, hogy így ellensúlyozni tudjuk a világban háborgó gyűlöletet. A szeretet otthon kezdődik. Minden a mi szeretetünktől függ, attól, hogyan szeretjük egymást. Tegyetek meg mindent, hogy családotok szeretetben éljen, és amerre csak jártok, ennek a szeretetnek az illatát árasszátok magatokból.

Próbáljátok megtalálni azt, ami minden emberben szép. Le kellene térdelnem Jézus előtt, aki az emberek szívében lakozik. Mélyítsétek el szereteteteket egymás iránt. Tanuljatok Máriától, aki bízott Szent Józsefben. Mária ott volt mindenütt. Látta a megalázott, tövisekkel koronázott, megostorozott Jézust… Nem szégyellte megvallani, hogy Jézus az ő fia.

Szerelmetes bizodalmunk alapja Isten felénk irányuló leggyöngédebb figyelmessége. Elmélkedjetek ezen a szón: „gyöngéd”. Ilyen Isten figyelmessége, ez az Ő feladata.

Tisztaság, önmegtartóztatás, szüzesség – ezek az erények Máriában különös szépséget teremtettek, és ez fölkeltette Isten érdeklődését iránta. És Isten akkor, hogy kimutassa a világ iránt érzett hatalmas szeretetét, odaadta neki Jézust. Köszönöm, Mária. Segíts nekünk, hogy megóvjuk tisztaságunkat, akár életünk árán is. Hogy semmiféle tisztátalan gondolat, szó vagy cselekedet be ne szennyezhesse azt.

http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/7

a