Legutóbbi bejegyzések
Legutóbbi hozzászólások
  Free counters!„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!” MapFree counters! Free counters! Free counters!
  Kategória

  ‘ének’ kategória archívuma

  Készüljünk Fatima 100. évfordulójára

  „Kívánom, hogy a hét esztendő, amely elválaszt bennünket a jelenések századik évfordulójától, felgyorsítsa a Mária Szeplőtelen Szívének győzelméről szóló jövendölés beteljesedését, a Szentháromság dicsőségére” – zárta beszédét a pápa.

  fatimai jelenések centenáriuma

  2010. május 13-án Fatimában mondott beszédében XVI. Benedek pápa utalt a jelenések századik évfordulójára, és az ünnepség miértjéről szólva kiemelte a fatimai Üzenet központi mondanivalójának jelentőségét is: „Még hét esztendő és Mária első látogatásának századik évfordulóját ünneplitek majd, aki Tanítóként bevezette a kis látnokokat a szentháromságos szeretet legbensőségesebb ismeretébe, és megízleltette velük Istent, az emberi lét legszebb tapasztalataként.” A fatimai szentély mintegy erre válaszul elindította a centenáriumra való felkészülést: 2010 decemberében hétéves ünnepségsorozat kezdődött, amelynek témáját a második fatimai jelenés adja: Szeplőtelen Szívem elvezet benneteket Istenhez. Ez azt jelenti, hogy a valódi Mária-tisztelet szükségszerűen arra mutat rá, hogy minden hívő életében Isten áll a középpontban. Így tehát a fatimai Üzenet átelmélkedése azt jelenti, hogy sorra vesszük a keresztény hit fontos szempontjait, és újra felfedezzük Isten szeretetének lenyűgöző szépségét.

  I. A JELENÉSEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZŐ ÜNNEPSÉGSOROZAT CÉLJA

  A fatimai jelenések meghatározóak voltak a Katolikus Egyház életében, nemcsak azáltal, hogy számtalan embert megérintettek szerte a világon, hanem azáltal is, hogy szorosan kapcsolódnak az evangéliumi üzenethez, sok katolikus hitének elmélyüléséhez járultak hozzá, illetve azáltal, hogy a felhívásoknak prófétai ereje van. Az Egy-ház megerősítette, hogy a felhívások a keresztény élet megvalósítását előmozdító hihető és hiteles ajánlások.

  Valóban, a fatimai Üzenet minden idők híveinek szól: nem rekedt meg egy régmúlt korszakban, hanem egy-fajta dinamizmust ad jelenünknek, és a hit új horizontjait nyitja meg az emberiség történelmének jövőjében.  Mivel a fatimai események a mai kor emberéhez intéznek felhívást, az első centenáriumra való emlékezés is ennek a felhívásnak egyik eszköze kíván lenni. Nem arról van szó tehát, hogy kiemelünk egy rövid történelmi időszakot, amelynek visszhangjai a múlt egy pillanatát idézik fel.

  XVI. Benedek pápa 2010. májusi zarándoklata Cova da Iriába – illetve elődeinek fatimai látogatása – valamilyen módon arra mutat rá, hogy a fatimai Üzenetben olyan elemek vannak jelen, amelyek által az Üzenet egyszerre az evangelizáció eszközévé, a megtérés útjává válhat, és segíthet a Jézus Krisztussal való találkozásban. Ezért ez a megemlékezés-sorozat igyekszik mélyebben megérteni és a mai ember számára aktuálissá tenni ezt az üzenetet; igyekszik eszközzé válni a hit megújításában és megerősítésében, valamint segítséget nyújtani Isten népének lelki növekedésében.

  A centenáriumi ünnepség tehát mindenekelőtt és legfőképpen pasztorális projekt, amely leginkább a lelki dimenziót és a hittel kapcsolatos megfontolásokat emeli ki. Az ünnepség céljai ennél fogva vallásos jellegűek, mind a különböző szempontokat (teológiai, ünnepi, lelki, kateketikai stb.), mind pedig a dimenziókat tekintve (személyes, közösségi, társadalmi stb.).

  A kulturális és társadalmi szempontok szintén helyet kapnak a megemlékezésekben, de mindig a misszió szemszögéből nézve: a jelenésekre való emlékezés egyrészt olyan kivételes eszköz, amely segít eljutni azokhoz, akik távol vannak az Egyháztól, másrészt a hit kifejeződése, valamint az emberi valóság keresztény megvalósulása.

  A fatimai jelenések századik évfordulójára emlékező ünnepségek céljai a fent felvázolt szempontok alapján így fogalmazhatók meg:

  1.  A fatimai jelenések fontosságának hangsúlyozása az Egyház és a világ számára.

  2.  A fatimai Üzenet terjesztése országos és nemzetközi szinten. 3. A fatimai Üzenet tematikus szempontjainak és azok jelentőségének elmélyítése a keresztény életben.

  4.  A fatimai Üzenet teológiájának elmélyítése.

  5.  Pasztorális javaslatok kidolgozása a fatimai Üzenet fényében.

  6.  Fatima lelkiségének terjesztése.

  7.  Fatimához kötődő személyek, csoportok aktív részvételének elmozdítása a rendezvényeken, megemlékezésekben.

  8.  Ünnepségek szervezése különböző közegekben.

  9.  A fatimai pásztorgyermekek alakjának, mint a katekézis lehetséges alanyainak bemutatása.

  10. A máriás dimenzió erősítése a hit keresztény kifejeződésében.

  II. A JELENÉSEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁNAK TEMATIKÁJA

  A fatimai jelenések centenáriumára való felkészülés hét évére egy tematikus programot dolgoztak ki, Lúcia nővér Emlékezéseit alapul véve.

  Minden évben az Angyal, illetve a Szűzanya egy-egy jelenése kerül a középpontba, így haladunk végig a fatimai eseményeken. A tanúságtételeket és különböző teológiai elmélkedéseket alapul véve a tematika kidolgozói arra törekedtek, hogy a fatimai Üzenet alapvető gondolatait emeljék ki. Minden évhez néhány javaslatot, ajánlást rendeltek: egy különleges kifejezést a jelenések történetéből, amely alapján az egész év általános témája megfogalmazható; egy teológiai, egy katekétikai elemet, és a hívő magatartás egy-egy jellemzőjét. Minden év témájához hat tematikus alegység tartozik.

  Ez a tematika a fatimai Üzenet legfontosabb elemeit fűzi fel egy vezérfonalra, kiemeli az azokat összekötő vonásokat, megkülönbözteti a fő szempontokat a másodlagosaktól, illetve felkínál egy megközelítési módot és értelmezési lehetőségeket. A terv kidolgozói arra törekedtek, hogy a tervbe egyaránt integrálják a fatimai Üzenet teológiai tartalmát és lelkiségének konkrét kifejeződéseit, amelyeket azután a különböző pasztorális elgondolásokba be lehet ágyazni:

  1. a Szentháromság imádása,
  2. az Eucharisztia központi szerepe,
  3.  megtérésre való felhívás,
  4. a bűnbánat, mint a megtérés útja,
  5. a katolikus hit máriás dimenziója, a bűnösök megtéréséért,
  6. a pápáért és a világbékéért való imádság,
  7. Jézus és Mária szívének engesztelése, és
  8. a testvéri szolidaritás.

  Mindezek az elemek teológiai keretben kínálnak perspektívát a fatimai lelkiség gyakorlati áhítatának jellemzőihez, melyek: a rózsafüzér imádkozása, a szentségimádás, az elsőszombati ájtatosságok, Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete. Ezekből áll össze tehát egy iránymutatás, amely a liturgikus ünnepléseket, a katekézist, a lelkiséget és az áhítatgyakorlatokat, valamint a tanulást és elmélkedést segíti.

  A HÉT előkészületi ESZTENDŐ TEMATIKÁJA

  Szeplőtelen Szívem elvezet benneteket Istenhez

  Ciklu-

  sok

  A fatimai

  esemény

  Kiemelt mondat

  Az év témája

  Teológiai elem

  Kateketi-

  kai elem

  A hit kon-

  krét meg-

  nyilvánu-

  lása

  2011

  Az Angyaljelenései Istenem, hiszek Tebenned… Szenthárom-ság …

  mélységesen imádlak

  A három-személyű egy Isten Isten szent-háromságos arca Szentség-imádás

  2012

  A májusi jelenés Fel akarjátok ajánlani magatokat Istennek? Fel akarjátok ajánlanimagatokat Istennek? A megváltó Isten Együttmű-ködés a megváltásban Önátadás

  2013

  A júniusi jelenés Szeplőtelen Szívem lesz a menedéked és az út, amely elvezet Istenig Ne féljetek! Az ígéret Istene A keresztény remény Bizalom

  2014

  A júliusi jelenés Ó Jézusom, Irántad való szeretetből… Isten világ iránti szeretetében részesülünk A könyörü-letes Isten A megtisztító és megváltó szeretet Szeretet

  2015

  Az augusztusi jelenés Imádkozzatok sokat és hozzatok áldozatot a bűnösökért! Megszenteltek Krisztusban A szent Isten Az Egyháza szentek

  közössége

  Imádság

  2016

  A szep-temberi

  jelenés

  Isten elégedett áldozataitokkal. Azért jöttem, hogy életetek legyen Isten,az élet teljessége Részesülünk Isten gazdag életében Ünneplés

  2017

  Az októberijelenés A Rózsafüzér Királynője vagyok Az Úr csodákat tesz A szövetség Istene Mária az üdvtörténetben Mária-tisztelet

  Pápai szentmise Fatimában

  A pápa ötszázezer zarándok jelenlétében idézte fel az 1917-es jelenéseket és kijelentette: Fatima prófétai küldetése még nem ért véget. A szentély által közölt információk szerint ötszázezer zarándok vett részt a szertartáson, amelyen négy bíboros, 77 püspök és 1442 pap koncelebrált a pápával.

  A Szentatya május 13-án 9.50-kor lépett a fatimai szentély területére, üdvözölve a zarándokokat, akik zászlókat és kendőket lengetve köszöntötték őt. A pápa a Jelenési kápolnánál öltözött át, s hamarosan megkezdődött az ünnepi szentmise, amelynek elején António Marto leiria-fatimai püspök köszöntötte őt.

  A pápa szentbeszédét azzal kezdte: ő is zarándokként érkezett Fatimába, ahol Mária a modern időkben élőkhöz szólt. „Imádkozni jöttem Fatimába Máriával és a sok zarándokkal együtt az emberiség nagy családjáért, amelyet annyi betegség és szenvedés ér. Ugyanazokkal az érzelmekkel jöttem Fatimába, mint Boldog Ferenc és Jácinta és Isten szolgája Lúcia, hogy a Szűzanyára bízzam mélyről jövő vallomásomat: ‘szeretem’ Jézust, az egyház és a papok is ‘szeretik’ őt és őrá szegezik tekintetüket, ahogy közeledik a papságnak szentelt év. Azért is jöttem, hogy Mária anyai oltalmába ajánljam a papokat, a megszentelt életet élő férfiakat és nőket, misszionáriusokat és mindenkit, aki jócselekedetei által Isten Házát befogadó házzá teszi.”

  A Szentatya köszönetet mondott António Marto püspök szavaiért a szentmise kezdetén és a fatimai szentély részéről tapasztalt vendégszeretetért. Üdvözölte a köztársasági elnököt és más közéleti személyiségeket, és „lélekben magához ölelte” a portugáliai egyházmegyéket, amelyeket püspökeik képviselnek.

  „Az Úr, a mi reményünk velünk van. Irgalmas szeretetében jövőt kínál népének: jövőt, amelyben vele egységben lehetünk” – folytatta a pápa. Mária a Magnificatban így énekelt: Szívem ujjong Istenemben, üdvözítő megváltómban! A Szűzanya hitte, hogy Isten irgalma „nemzedékről nemzedékre megmarad azokon, akik istenfélők”. Fatima erre bizonyíték. „Még hét esztendő és Mária első látogatásának századik évfordulóját ünneplitek majd, aki Tanítóként bevezette a kis látnokokat a szentháromságos szeretet legbensőségesebb ismeretébe és megízleltette velük Istent, az emberi lét legszebb tapasztalataként” – fogalmazott a pápa szentbeszédében. „A kegyelem által szerettek bele Istenbe Jézusban, s Jácinta így kiáltott fel: ‘Annyira szeretem mondani Jézusnak, hogy szeretem őt. Amikor sokszor mondom neki, olyan mintha láng égne bennem, de nem éget meg’. Ferenc így beszélt: ‘Azt szerettem a legjobban, amikor az Urat láttuk abban a fényben, amellyel a Szűzanya töltött el minket. Annyira szeretem Istent!’” – idézett a pápa Lúcia nővér Emlékezéseiből.

  A pásztorgyermekeket eltöltő fény ugyanaz a fény, amely megmutatkozott az idők teljességében: az emberré vált Isten Fiában. Neki hatalmában áll, hogy lángra lobbantsa a leghidegebb és legszomorúbb szíveket is, ahogy az emmauszi tanítványok történetében olvassuk – folytatta a pápa. Reményünknek tehát valódi alapja van: egyszerre történelmi és a történelmen túlmutató eseményre épül, a Názáreti Jézus eljövetelére. Az Istenbe vetett hit megnyitja előttünk a biztos remény horizontját, amelyben nem csalódhatunk: erre a szilárd alapra félelem nélkül építhetjük életünket.

  Tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy Fatima prófétai küldetése véget ért – figyelmeztetett a Szentatya. Itt új életre kel Isten terve, amely azt kérdi az emberiségtől a kezdetektől fogva: ‘Hol van testvéred, Ábel? […] Testvéred vére felkiált hozzám a földről!’ Az emberiségnek sikerült kirobbantania a halál és a félelem körforgását, de nem sikerült annak véget vetnie… A Szentírásban gyakran olvassuk, hogy Isten igaz embereket keresett, hogy megmentse az ember városát, és ugyanezt tette itt, Fatimában is, amikor a Szűzanya megkérdezte: ‘Fel akarjátok ajánlani magatokat Istennek, elviselni az összes szenvedést, amit számotokra küld a bűnökért való engesztelésért, amelyekkel megbántották őt és a bűnösök megtéréséért?’

  Egy olyan időben, amikor az emberiség kész volt feláldozni mindent, ami szent a nemzetek, fajok, ideológiák önző oltárán, a Szűzanya leszállt a mennyből, hogy Isten égő szeretetét ültesse mindazok szívébe, akik bíznak benne. Akkor még csak három gyermek volt, életük példája azonban egyre terjedt. „Kívánom, hogy a hét esztendő, amely elválaszt bennünket a jelenések századik évfordulójától, felgyorsítsa a Mária Szeplőtelen Szívének győzelméről szóló jövendölés beteljesedését, a Szentháromság dicsőségére” – zárta beszédét a pápa. Ezután francia, angol, német, olasz, lengyel és portugál nyelven köszöntötte a zarándokokat és megáldotta a betegeket.

  A szentmise után a szentély területén körbehordozták a Szűzanya szobrát, a Szentatya pedig a bazilikában rövid imádságot mondott az 1917-es jelenések szemtanúi, Ferenc, Jácinta és Lúcia sírjánál.

  Medjugorje Himnusza(magyar változat)

  Világbéke Királynője,
  Téged fogad Medjugorje.
  Úgy illik, hogy ősi néped
  Eljöjjön, s köszöntsön Téged.

  Refrén: Áldott Anya fordulj hozzánk,
  Szívedben van magyar hazánk,
  Esdekeld ki könnyeiddel,
  Ne bántsuk Fiad vétkünkkel.

  Édesanyánk, Nagyasszonyunk,
  Lábaidhoz leborulunk.
  Egész népünk bűnét bánjuk,
  Karjainkat Feléd tárjuk.

  Refrén: Áldott Anya….

  Szavaid szívünkbe véssük,
  Segíts minket, hogy megtérjünk!
  Böjt, ima és engesztelés,
  Kezünk fogod, nem lesz nehéz.

  Refrén: Áldott Anya….

  Fiad előtt palástoddal
  Takarjad el rongyainkat.
  Szeplőtelen tisztaságod
  Mentse meg ezt a világot.

  Refrén: Áldott Anya…

  A Lángoló Szereteted
  Lanyha szívünket gyújtsa meg!
  Alázatod oly mélységes
  Gőgünk helyett elégséges.

  Refrén: Áldott Anya….

  Neked adjuk életünket,
  Bánatot, bajt örömünket.
  Megérdemelt büntetésünk,
  Ha jön, Te légy menedékünk!

  Refrén: Áldott Anya…

  IMA AZ ENGESZTELŐDÉSÉRT

  DOBOG A SZÍV, DOBOG A LÁB,
  LÉPTEIM A FÉNY ÖSVÉNYÉRE VEZETNEK.

  SZELLEMEM SZÓL
  ÉS SZÍVEMBEN RÓZSAVIRÁGGÁ NYÍLIK.

  TÁNCOL A VILÁG VELEM,
  KÖRFORGÁSA SZÍVEM SÓHAJTÁSA.

  BÁRHOL IS VAGYOK, BENNEM SZÓL AZ ÉNEK.
  MÚLTAM MOSOLLYÁ TÁGUL
  ÉS A BÉKE ALAPKÖVÉVÉ SŰRŰSÖDIK.

  KACAJ A MELLKASOMBAN
  SZELÍD FÉNY A SZEMEM ELŐTT.

  FELISMERÉS ÉS RÁCSODÁLKOZÁS,
  ENGESZTELÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

  KAROM A KAROMBAN, ÖLELEM A MÁT,
  MAJD KITÁRULKOZVA
  KÖSZÖNTÖM A HOLNAPOT.

  ITT VAGYOK, MEGÉRKEZTEM,
  UTAM A FÉNYÖSVÉNY.

  ÁLDOTT A GONDOLAT,
  MELY ENGESZTELÉSRE HÍV.

  BÉKESSÉG A SZÍVBEN,
  MEGNYUGVÁS AZ IDŐ VONALÁN.

  SZELÍD KÉZ, MELYNEK MINDEN ÉRINTÉSE
  LÁGY SIMOGATÁS.

  ÖRÖM A LÉTBEN,
  ÖRÖM MINDEN LÉTEZŐNEK.

  AZ ELENGEDÉS IDEJE,
  A TISZTULÁS EREJE.

  SZELÍD SZÓ, LÁGY ÖLELÉS,
  MELEG KENYÉR,
  TÁPLÁL ÉS AD.

  ENGESZTELŐDÉS!
  TÁPLÁLJ ÉS ADJ,
  ADJ AZ AJÁNDÉKAIDBÓL,
  MELYEK ARANY NAPKORONGKÉNT FÉNYLENEK
  MINDEN IDŐNEK, MINDEN ERŐNEK, MINDEN LÉLEKNEK.

  ENGESZTELŐDÉS!
  TE BÖLCCSÉ TETTÉL,
  LEFEJTVE RÓLAM MINDEN VÁDASKODÁST,
  MIT MÁSOK ELLEN MONDTAM KI,
  KÖZBEN MAGAMAT MÉRGEZTEM VELE.

  ENGESZTELŐDÉS!
  TE SZELÍDDÉ ÉS ERŐSSÉ TETTÉL,
  MIKOR A MEGBOCSÁTÁS MINDEN ARCÁT MEGMUTATTAD
  MEGBOCSÁTÁSAIMBAN.

  MÚLTAM KESERVE
  JELENEM FÉNYLŐ VIRÁGÁVÁ NEMESÜLT.

  A BÉKLYÓK LEHULLTAK,
  MIT A MEGNEMBOCSÁTÁS KÖTÖTT RÁM.

  ÁLDOTT, VÁLASZTOTT FELEJTÉS,
  OLDJ MEG, TISZTÍTSD A JÖVŐT.

  ENGESZTELŐDÉS!
  TE A GYERMEKKOR BÉKÉS VILÁGA
  ÖNFELEDSÉGRE HÍVSZ.
  BELEHELYEZEL A VILÁG EGYSÉGÉBE,
  A LÉTEZÉS KÖZÉPPONTJÁBA,
  A MINDENSÉG TELJESSÉGÉBE.

  ENGESZTELŐDÉS!
  TE A KAPCSOLATOK NAGYHATALMÚ SZERVEZŐJE
  ÖSSZEKÖTSZ ÉS ÖSSZETARTASZ
  MAGAMMAL ÉS CSALÁDOMMAL,
  TÁRSAIMMAL ÉS ŐSEIMMEL.

  ENGESZTELŐDÉS!
  TE A NEMZETEM MÚLTJÁRA TEKINTŐ SZEMPÁR.
  JOBB SZEMED A MEGBOCSÁTÁS,
  BAL SZEMED AZ ELENGEDÉS.
  IMÁVÁ EGYESÜL CSILLOGÁSUK.

  VERSET MONDOK, SZAVAKAT ÉS ÉNEKET,
  IMÁT, MELY TISZTA MINT A HEGYI FORRÁS.
  MÚLTUNK MEGTISZTULT VALÓSÁGA
  A JELEN FÉNYLŐ SZABADSÁGA.

  ENGESZTELŐDÉS!
  TE TANÍTOTTAD MEG,
  HOGY FÁJDALMAIM ELENGEDÉSE
  NEM ÖNMAGAM ELVESZTÉSE,
  HOGY GÖRCSÖSEN ÖRZÖTT SÉRELMEIM FELSZABADÍTÁSA,
  NEM SZEMÉLYISÉGEM ELTÖRLÉSE.

  RÁISMERÉSSEL, MEGÉRTÉSSEL,
  MEGBOCSÁTÁSSAL, ELENGEDÉSSEL
  ÖNMAGAMAT FÉNYES MAGJÁHOZ VEZETHETEM.

  ENGESZTELŐDÉS!
  TE, AKI RÁVILÁGÍTASZ BELSŐ SEBEIMRE,
  MEGVILÁGÍTASZ FÁJÓ EMLÉKEKET,
  KÉRLEK, NYISS MEG, NYISS KI,
  ALAKÍTSD ÁT BENNEM MINDENKI JAVÁRA
  A MEREVEN ÖRZÖTT FÁJDALMAIMAT,
  ÍGY HOZVA SZABADULÁST.

  ENGESZTELŐDÉS!
  TE, AKI ENGESZTELÉSRE HÍVSZ,
  ANYÁM KITÁRT KARJA,
  KEZEINEK LÁGY SIMOGATÁSA.

  ENGESZTELÉSRE AJÁNLOM KARJAIM ÖLELÉSÉT,
  KEZEIM MEGNYUGVÁST HOZÓ ÉRINTÉSÉT,
  SZÍVEM VIGASZTALÓ MELEGÉT.

  IMÁIM SORAIVAL ENGESZTELŐDÖM,
  IMÁIM EREJÉVEL ENGESZTELEK.
  TEREMTŐM, ADJ HOZZÁ ERŐT,
  LEHETŐSÉGET, KÉPESSÉGET.

  IMÁIM SORAIVAL ENGESZTELŐDÖM,
  IMÁIM EREJÉVEL ENGESZTELEK,
  MERT TETTEIMBEN ERŐS VAGYOK
  ÉS MINDEN LEHETŐSÉG NYITVA ÁLL,
  ÉS MINDEN KÉPESSÉG A BIRTOKOMBAN.

  ÁLDOTT A GONDOLAT,
  MELY ENGESZTELÉSRE HÍV.
  BÉKESSÉG A SZÍVBEN,
  MEGNYUGVÁS AZ IDŐ VONALÁN.

  ÁLDÁS LEGYEN RAJTA!

  Lejegyezte: Bözséb, 2015. 03. 25. BUDAPEST

  AZ EGÉSZ VILÁGRA KITERJEDŐ IMAEST INDULT

  A Normafa melletti Szent Anna réten, Jézus kérésére megépítendő kápolnáért, a Magyarországról kiinduló engesztelő mozgalomért, a lelkek megszentelődéséért, Magyarország és az egész világ megmentéséért.
  Magyar idő szerint minden nap 20.00 órától a világ bármely pontján, közösen imádkozunk.

  Ima: A Teremtővel, Jézussal, Szűz Máriával, az Égiekkel történő közvetlen kapcsolatfelvétel.
  Mint tudjuk, rendelt ideje van a földön mindennek, s cselekedeteink egyik legfontosabbika az “Ég megszólítása”, maga az imádkozás. (Paksi Zoltán)
  Legyen Ön ebben az időpontban a világ bármelyik pontján, amennyiben lehetősége engedi, kérjük, naponta imádkozzon a fenti célok eléréséért.
  Alakítsunk baráti közösségekben ima csoportokat. Tájékoztassuk erről a környezetünkben élőket, az egyház híveit, és továbbítsuk jelen felhívást külhonban élő honfitársaink részére is!
  Amennyiben csak 1 mondat erejéig van lehetősége az imára, kérjük, mondja el:
  1. “Győzni fogunk Magyarország és a Világ Győzelmes Királynője által!”
  (Jézus: “A magyar, Anyámba vetett szent bizalommal, szent büszkeséggel hangoztassa…”)

  A rendelkezésére álló idő függvényében, nyugodt környezet, békés ráhangolódás esetén az előzőeken kívül, az alábbiakat is mondjuk és imádkozzuk együtt, közösen:
  2. Teremtő Atyám, Jézus, Szűz Mária és minden égi segítőnk!
  Erősítsétek hitünket, segítsétek, hogy Magyarország és a világ megmeneküljön!
  3. Mi Atyánk,
  aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne hagyj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
  4. Imafüzér (Rózsafüzér-Szentolvasó) a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére:
  A keresztnél:

  Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk!
  Üdvözlégy… (háromszor):
  Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
  A nagy szemeknél: Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak, dicsőség a Szentléleknek, Szűz Mária, a Világ Győzelmes Királynője által, most és mindörökké, Ámen
  Alleluja! Ave Maria! Éljen a Világ Győzelmes Királynője!
  A kis szemeknél: Világ Győzelmes Királynője, mutasd meg hatalmadat!
  A végén 3-szor: Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene, telve van az Ég és a Föld az Ő dicsőségével. Áldott, ki az Úr nevében jő. Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen Neked Istenünk, hogy a Világ Győzelmes Királynőjét adtad minekünk!

  www.egipatrona.hu/kapolna

  KÉRJÜK A FELHÍVÁS SZÉLESKÖRŰ TOVÁBBÍTÁSÁT!

  Role zenekar – Szent Mihály arkangyal